20.10.2015 
sunnuntai, lokakuu 18, 2015, 17:07
Erinomainen puhuja Tasa-arvopäiviltä 2.10.2015 Anna Elomäki
tietopaketti keskeisestä:

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen ja tasa-arvon edistäminen Suomessa, Anna Elomäki
1. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen ja tasa-arvon edistäminen Suomessa Anna Elomäki Tutkijatohtori, HY
2. Nykytilanne: kolme ajatusta valtavirtaistamisesta
3. • Hallituksen päätökset oppikirjaesimerkki siitä, miksi valtavirtaistaminen elintärkeää tasa-arvolle • Valtavirtaistaminen ei ole juurtunut poliitikkojen mieliin. Tasa-arvotietoa ei hyödynnetä • Sukupuolisokeat ja epätasa-arvoa lisäävät päätökset tuoneet sukupuolivaikutukset julkiseen keskusteluun
4. Valtavirtaistaminen valtion- hallinnossa: askelia eteenpäin • Vähillä resursseilla tehty pitkäjänteistä työtä • Ongelmia tunnistettu ja niihin pyritty vastaamaan • Toimeenpanon ja seurannan rakenteiden pystyttäminen • Sukupuolinäkökulma mukana valtionhallinnon keskeisten prosessien yleisessä ohjeistuksessa Tasa-arvo-ohjelmiin kirjatut toimenpiteet toteutuvat kohtalaisesti, mutta edistääkö tämä tasa-arvoa?
5. Valtavirtaistaminen valtion- hallinnossa: heikkouksia • Tasa-arvon edistäminen taka-alalla • Vavi vaarassa typistyä hallinnollisiksi toimenpiteiksi, joita tehdään niiden itsensä takia, vailla yhteyttä tasa-arvotavoitteisiin • Toimeenpano vaikeutuu, jos ei ymmärretä, miksi valtavirtaistamista tehdään ja jos sitä ei peilata tasa- arvotavoitteita vasten • Yksinkertaistava näkemys sukupuolesta ja epätasa-arvosta • Esim. ilman ymmärrystä epätasa-arvosta, valtavirtaistaminen typistyy käytännössä sukupuolieriytyneiden tilastojen esittelyyn • Keskittyminen valmisteluvaiheeseen • Valtavirtaistamisen tulisi kattaa koko poliittinen prosessi valmistelusta toimeenpanon ja seurannan kautta arviointiin. • Sisäänpäinkääntynyt ja viranomaisvetoinen malli
6. Toimeenpanon ongelmia • Asiantuntemuksen ja ymmärryksen puute • Hankalat käsitteet • Ei sanktioitua vastuuvelvollisuutta • Johdon tuen puute • Vastustus organisaatio- ja yksilötasolla • Resurssien puute ministeriöissä ja valtioneuvostotasolla • Hallinnon realiteetit (esim. valmistelutahti) • Riittämätön yhteistyö tutkijoiden ja järjestöjen kanssa
7. Poliittisen tilanteen haasteet • Heikko sitoutuminen tasa-arvoon • Hallinnon ja toimintaympäristön muutos • Strateginen hallitusohjelma • Julkisen talouden uusi ohjausmalli • Talous hallitsee keskustelua • VM:n mallinnokset keskeinen hallituksen pohdinnan perusta • Tavoitteet ja keinot nähdään numeroina • Nopeat päätökset ilman monipuolista tietoa ja vaihtoehtojen punnitsemista • Suvaus lainvalmistelun aikana ei riitä, kun valmiit päätökset viedään kiireellä valmistelukoneiston läpi
8. Lopuksi Valtavirtaistaminen on viranomaisten velvollisuus. Resursseja pitää lisätä, prosesseja ja menetelmiä kehittää. Mutta nykytilanteessa tämä ei riitä. Valtavirtaistaminen tarvitsee laajemman tuen ja näkyvyyttä. Miten tutkijat, järjestöt ja muut toimijat voivat olla mukana?

1.-2.10.2015 Tasa-arvopäivien materiaalia sinullekin luettavaksi. Itse olin paikalla keskustelemassa asioista hyvässä foorumissa NJKL:n vpj:n roolissa. Käyttäen näkökulmapuheenvuoron kunnallisesta päätöksentekijän roolista katsottuna.
https://www.thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/tasa-arvopaivat-2015/tasa-arvopaivien-materiaalit#Torstai

EWL:N kokouksessa Brysselissä toukokuun lopulla NJKL:n delegaatiossa NJKL:n edustajana ja
14.10.-15.10 Brysselissä myös mukana Final Conference of the Pilot Project Salon kaupungin edustajana osallisena olleena pilottiprojektissa. Tuolloin tasa-arvotoimikunnan pj:nä.

Kommentit