23.11.2019 
lauantai, marraskuu 23, 2019, 12:26
Vuoden 2020 talousarvion valmistelua ovat leimanneet kuntatalouden yleinen epävarmuus,
kaupungin haasteellisesta taloustilanteesta johtuvat säästötoimenpiteet sekä omat toiminnalliset uudistukset.
Kuten tiedetään, oli jo viime vuosi kuntien talouden kannalta huono ja tästä vuodesta on tulossa vielä huomattavasti huonompi. Moni kunta on tekemässä alijäämäisen tilinpäätöksen ja
kertonut tähän liittyen erilaisista säästöohjelmista lomautuksineen ja irtisanomisineen.
Syitä haasteelliseen tilanteeseen on useita. Verojärjestelmän uudistukset, kuten esimerkiksi
tulorekisteri, ovat hidastaneet verotulojen maksatusta sekä vaikeuttaneet tulevien verokertymien arviointia. Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset päättyvät ensi vuoden maaliskuun
lopulla, joten palkkojen budjetoinnin osalta on myös jouduttu turvautumaan arvioon tulevista
palkankorotuksista. Edellisen hallituksen ajama sote- ja maakuntauudistus kariutui ja uuden
hallituksen selkeitä linjauksia ja aikataulutusta sote-mallin suhteen odotetaan vielä. Yhteiskunnallisilta vaikutuksiltaan laajat ilmiöt eli kaupungistuminen ja syntyvyyden lasku haastavat paitsi kunnallisella myös kansainvälisellä tasolla. Salossa alhainen syntyvyys yhdistettynä
poismuuttoon näkyy huomattavana asukasluvun laskuna, joka ei ole taittunut, vaikka kaupunkimme työllisyystilanne on parantunut olennaisesti.
Kaupungin meneillään olevien säästötoimenpiteiden taustalla on kuluvan vuoden keväällä
varmistunut käsitys siitä, että tämän vuoden tilinpäätös tulee olemaan alijäämäinen ja hyvin
todennäköisesti syömään vuoden 2018 ylijäämän. Säästötoimenpiteisiin ovat kuuluneet
muun muassa hankintojen ja rekrytointien siirtäminen, maksujen korotukset, lomapalkkavelan pienentäminen, kannustaminen palkattomiin vapaisiin sekä sairauspoissaolojen ennaltaehkäisy. Näiden toimenpiteiden kokonaisvaikutus ei ole vielä tiedossa, mutta kun tämän hetkinen arvio alijäämästä on noin 18 miljoonaa euroa, on selvää, että myös monta kokoluokkaa suurempia toimenpiteitä ja toiminnallisia uudistuksia tarvitaan.
Toiminnalliset uudistukset
Ensi vuoden aikana toteutuvia merkittäviä uudistuksia ovat Liikelaitos Salon Veden yhtiöittäminen, organisaatiouudistus ja oppimisympäristöselvityksen pohjalta tehtävät rakenteelliset
ja toiminnalliset uudistukset.
Organisaatiouudistukseen ja oppimisympäristöselvitykseen liittyvät muutokset eivät aikataulusyistä näy vielä tässä talousarvioesityksessä. Organisaatiouudistuksen ylätaso on juuri lähtenyt hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja sieltä edelleen kaupunginvaltuustolle. Tavoitteena on, että uuden organisaation mukainen toiminta alkaa 1.4.2020. Organisaatiouudistuksen taustalla on Salo2021-kärkihanke, joka alun perin luotiin valmistelemaan sote- ja maakuntauudistuksen jälkeistä kuntaa. Vaikka uudistus jäi toteutumatta, tunnistettiin selkeästi
tarve tarkastella organisaatiota kokonaisuudessaan ja peilata sit√§ t√§m√§n hetken toimintaymp√§rist√∂√∂n. Edellinen organisaatiouudistus toteutettiin vuosina 2013 ‚Äď 2014.
Osana laajaa oppimisen kärkihanketta valmistuu joulukuun alkupuolella oppimisympäristöselvitys ja se esitellään tilaajalle eli kaupunginhallitukselle 9.12.2019. Selvitystyö tulee olemaan pohjana varsinaisille oppimisympäristöuudistusta koskeville päätösesityksille, joiden
ajankohta on tulevan vuoden helmikuu.
Liikelaitos Salon Veden yhtiöittämisen taustalla on ajatus konsernirakenteen selkeyttämisestä.
Vaikka vuoden 2020 talousarvion laadintaan on liittynyt normaalia enemm√§n ep√§varmuustekij√∂it√§, on pyritty varmistamaan kaupungin toiminta visiomme ‚Äď Joka p√§iv√§ parempi - mukaisesti jatkuvan parantamisen hengess√§. Kaupunkistrategiaan kirjattujen tavoitteiden, hyvinvoiva kuntalainen ja vetovoimainen kasvukaupunki, toteutuminen edellytt√§√§ j√§rjestelm√§llist√§ kehitysty√∂t√§ kaikilla palvelualoilla sek√§ laajaa yhteisty√∂t√§ niin paikallisten, kansallisten
kuin kansainvälistenkin toimijoiden kanssa.
5
Hyvinvoiva kuntalainen
Viime vuonna hyväksyttyyn kaupunkistrategiaan kirjattiin kymmenen kärkihanketta, jotka
omalta osaltaan luovat puitteet kehitystyölle. Edellä käytiin jo läpi kärkihankkeista lyhyesti
kaksi eli Salo2021 sekä Oppimisympäristöuudistus ja Oppiva Salo. Molempien hankkeiden
tavoitteena on varmistaa laadukkaat palvelut nykyisille että tuleville asukkaille sekä kaupungin toiminnan kehittäminen vastaamaan nykyistä toimintaympäristöä. Samoihin tavoitteisiin
t√§ht√§√§ Salon sairaala 2023 ‚Äďhanke, jossa Salon kaupunki ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri yhteisty√∂ss√§ peruskorjaavat ja uudisrakentavat Salon sairaalan kokonaisuuden.
Asukkaille ei ole mahdollista tarjota laadukkaita palveluita ilman osaavaa ja motivoitunutta
henkil√∂st√∂√§. Toimiva ty√∂yhteis√∂ ‚Äďk√§rkihankkeen tavoitteena on, ett√§ Salon kaupungin kaikissa ty√∂yhteis√∂iss√§ on sellaiset ty√∂ntekoa tukevat rakenteet ja k√§yt√§nn√∂t, joilla mahdollistetaan aiempaa tuloksellisempi toiminta ja parempi palvelu kuntalaisille. Ensi vuonna k√§rkihankkeessa keskityt√§√§n ty√∂ntekoa tukevan johtamisen kehitt√§miseen.
Vetovoimainen kasvukaupunki
Kaupunki ei kasva ilman uusia työpaikkoja. Vaikka työllisyyslukumme on paremmat kuin pitkiin aikoihin, se ei näy asukaslukumme kehityksessä. Tarvitsemme edelleen uusia työpaikkoja monille eri aloille takaamaan sen, että Salo on kiinnostava tulevaisuuden kotikaupunki
mahdollisimman monelle.
Eväät yhä monipuolisemman elinkeinoelämän luomiseen ovat olemassa. Valmet Automotiven
akkupakettitehtaan sijoittuminen Salo IoT Campukselle avaa meille jälleen uuden mahdollisuuden hyödyntää salolaista osaamista ja aloittaa omiin vahvuuksiimme perustuvan akkuteollisuuden osaamiskeskittymän luominen alueelle. Sähköisen liikkumisen kysyntä on vahvassa kasvussa ja on erittäin todennäköistä, että Valmet Automotiven tehdas houkuttelee
Saloon myös muita alan toimijoita.
Salo on myös profiloitumassa kyberturvallisuustoimijana. Tammikuussa järjestetään Salo IoT
Campuksella kolmannen kerran Salo CyberTalks ‚Äďseminaari, jossa tullaan keskustelemaan
muun muassa siitä, miten kunnat ja organisaatiot voivat rakentaa kilpailuetua keskittymällä
kyberturvallisuuteen. Keväällä puolestaan käynnistyi kampuksella kansainvälinen IoT- ja kyberturvallisuusinsinöörin tutkintokoulutus Turun ammattikorkeakoulun toteuttamana. Ensimmäiset opiskelijat saapuivat Saloon kesän ja alkusyksyn aikana. Tavoitteena on, että opiskelijat saadaan integroitua Saloon mahdollisimman hyvin, jotta alueen teollisuuden käyttöön
voidaan pitkäjänteisesti kouluttaa lisää tekniikan asiantuntijoita.
Aikataulussa etenevä Lounavoima Oy:n ekovoimalahanke ja siihen kytkeytyvä kiertotalouspuisto poikivat jo uusia avauksia. Salon kaupunki ja paikalliset yritykset valmistelevat hakemusta hankkeeseen, jossa kehitetään alueellista kiertotalousklusteria ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä pilotoidaan innovaatioita jäteveden käsittelyyn. Tavoitteena on muun
muassa poistaa lietteestä mikromuoveja ja muita epäpuhtauksia sekä tuottaa lietteestä puhdasta vettä, ravintoaineita ja energiaa. Hankkeen aloitus olisi aikaisintaan kesällä 2020.
Tulevaisuuden liikkumisjärjestelmän kehittämiseen liittyen kaupunki on hakenut Business
Finlandilta rahoitusta hankkeeseen, jossa kartoitetaan, kehitetään ja pilotoidaan innovatiivisia, älykkäitä ja turvallisia liikenneratkaisuja ikääntyville ja nuorille. Tavoitteena on laajentaa
ja tehostaa kuntalaisille tarjottavia liikennepalveluja. Hankkeessa kehitettävien palvelujen ja
niiden sujuvan käynnistämisen, ylläpitämisen ja kehittämisen turvaamiseksi luodaan kokeiluja mahdollistava avoin ja modulaarinen hankintamalli. Hankkeesta saadaan päätös loppuvuoden 2019 aikana. Toteutuessaan hanke täydentää kaupungin nykyisiä liikennepalveluja,
joissa toteutettiin merkittävä uudistus kesäkuun alussa, kun kaupungin sisäinen linja-autoliikenne siirtyi kokonaisuudessaan kaupungin organisoimaksi.
Helsinki ‚Äď Turku ‚Äďv√§lin nopea ratayhteys, ty√∂nimelt√§√§n Tunnin juna, on edennyt vaiheeseen,
jossa radan varren kaupungeilta odotetaan tulevan vuoden aikana päätöksiä rahoitukseen
liittyen. Toinen alueellisesti merkittävä liikenneinfrahanke eli kantatie 52:n toisen vaiheen
kaavoitus on työn alla ja tavoitteena on, että kaavaprosessi saadaan päätökseen kesällä
2020. Optimiaikataulussa tiesuunnittelu olisi mahdollista aloittaa vuoden 2021 alussa ja varsinainen rakentaminen rahoituksesta riippuen 2023 ‚Äď 2035.
6
Tulevaisuuden asumisymp√§rist√∂ ‚Äďhankkeeseen liittyv√§ asuntopoliittinen ohjelma hyv√§ksyttiin
lokakuun valtuustossa ja seuraava askel on tuoda pitkään esillä ollut asuntomessuasia keskusteluun ja mahdolliseen päätöksentekoon.
Lyhyesti talousluvuista
Kunnallisvero on arvioitu 20,75 prosentin pohjalta. Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna
2020 yhteensä 192,2 milj. euroa. Verotuloista kunnallisveron tuoton arvioidaan olevan 166,0
milj. euroa, yhteisöverokertymä 11,6 milj. euroa sekä kiinteistöveron 14,7 milj. euroa.
Hallitusohjelmaan kirjatut toimenpiteet lisäävät kuntien tehtäviä mikä kasvattaa sekä kuntien toimintamenoja että valtionapuja. Kaupungin valtionosuudet kasvavat merkittävästi
vuonna 2020, mutta kasvu ei riitä kattamaan kustannusten kehitystä. Kokonaisuutena kaupungin tulojen kasvu ei vastaa tämän hetkistä kulukasvua.
Valtionosuuksien arvioidaan olevan vuonna 2020 yhteensä 115,7 milj. euroa, missä on lisäystä kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna 8,0 milj. euroa.
Talousarvion toimintamenot ovat yhteensä 400,9 milj. euroa ja toimintatulot 95,5 milj. euroa. Toimintakate on siten -305,4 milj. euroa, kun se vuoden 2019 syyskuussa tarkistetussa
talousarviossa on -299,6 milj. euroa.
Vuoden 2019 muutettuun talousarvioon verrattuna toimintakulujen kasvua on 8,5 milj. euroa, josta ulkoisten menojen osuus on 8,0 milj. euroa. Henkilöstömenot ovat yhteensä 166,4
milj. euroa eli 42 % kaikista toimintamenoista.
Talousarviossa on varauduttu 2,5 % palkankorotuksiin. Henkilöstömenot kasvavat edellisen
vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna 3,9 % eli 6,3 milj. euroa.
Palvelujen ostoihin on varattu 173,1 milj. euroa eli 43 % kokonaismenoista. Palvelujen ostoista suurin erä on erikoissairaanhoidon kustannukset yhteensä 72,6 milj. euroa. Palvelujen
ostot kasvavat vuoden 2019 muutettuun talousarvioon verrattuna 1,1 %.
Rahoitustuotot ja kulut ovat arvioitu kuluvan vuoden tasolle. Vuosikate muodostuu positiiviseksi 1,8 milj. euroa. Poistot on arvioitu 16,6 milj. euron tasolle. Satunnainen tuotto on 34
milj. euroa, jonka ansiosta ylijäämäksi muodostuu 19,7 milj. euroa.
Satunnainen tuotto liittyy liikelaitos Salon Veden yhtiöittämiseen ja siitä saatavaan kertaluonteiseen tuottoon. Ilman satunnaista tuottoa talousarvio on 14,3 milj. euroa alijäämäinen.
Lautakunnat ovat esittäneet henkilöstösuunnitelmaan 21 vakinaista tehtävää. Kaupunginjohtajan esityksessä tehtäviä on 11. Uusista tehtävistä suurin osa liittyy toiminnan uudelleen
järjestelyihin ja määräaikaisten vakinaistamisiin.
Salon bruttoinvestoinnit vuonna 2020 ovat yhteensä 33,2 milj. euroa, kun ne vuoden 2019
muutetussa talousarviossa ovat 20,7 milj. euroa.
Suurimpia investointikohteita vuonna 2020 ovat perustettavan vesiyhtiön pääomittaminen ja
Helsinki ‚Äď Turku ‚Äďv√§liseen nopeaan ratayhteyteen liittyv√§√§n hankeyhti√∂√∂n osallistuminen.
Näihin varaudutaan yhteensä 15,0 milj. eurolla.
Rakennushankkeista suurimpia ovat Märynummen tilaratkaisut 2,0 milj. euroa, Perniön kirkonkylän koulu 4,0 milj. euroa ja Ollikkalan päiväkoti 1,2 milj. euroa. Salon sairaala 2023 -
hankkeen suunnittelukustannuksiin varaudutaan vuonna 2020 noin 0,2 milj. eurolla.
Talousarvioehdotus on laadittu siten, että lainamäärä on arvion mukaan 135,7 milj. euroa eli
2 610 ‚ā¨/asukas.
Lauri Inna
Kaupunginjohtaja

Näistä lähtökohdista lähdettiin budjettihallitukseen.

Seuraavaksi budjettivaltuusto


Kommentit