4.4.2017 
tiistai, huhtikuu 4, 2017, 16:13
Naiset ovat aliedustettuina kunnallisessa päätöksenteossa. Naisten osuus kuntavaaliehdokkaista on kasvanut 1960-luvun lopulta lähtien ja naisten osuus ehdokkaista on ollut noin 40 prosentissa. Edellisissä kuntavaaleissa kasvu kuitenkin taittui ja naisten osuus ehdokkaista kääntyi laskuun ensimmäistä kertaa neljään vuosikymmeneen.

Vuoden 2012 kuntavaaleissa naisten osuus ehdokkaista oli alle 39 prosenttia ja valituista noin 36 prosenttia. Vaikka naisten äänestysaktiivisuus on miehiä korkeampi, on naisten osuus valituista päättäjistä jäänyt heidän ehdokas- ja ääniosuuttaan pienemmäksi. Tämän vuoden vaaleissa noin 40 prosenttia asetetuista ehdokkaista on naisia.

Ennakkoäänestys päättyy tiistaina 4.4. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 9.4.2017. Tee tasa-arvoteko, äänestä naista!

Kysyimme puoluejohtajien näkemyksiä tasa-arvosta kuntavaaleissa ja kuntapäätöksenteossa. Lue Feministisen puolueen, Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien, Ruotsalaisen kansanpuolueen, Sosialidemokraattien, Vasemmistoliiton ja Vihreiden puheenjohtajien vastaukset kysymyksiimme:
Mikä on mielestänne oman kotikuntanne/kuntien polttavin tasa-arvo-ongelma sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta ja mitä sille tulisi tehdä?
Feministinen puolue, puheenjohtaja Katju Aro
Tällä hetkellä polttavin ongelma on tuleva sote-uudistus, joka koskee yli 200 000 kuntatyöntekijää, joista 70 prosenttia on naisia. Muutos vaikuttaa työntekijöiden työehtoihin, ennakkoarvioiden mukaan niitä heikentävästi. Lisäksi näin isolla naisvaltaisiin aloihin kohdistuvalla muutoksella voi olla merkittäviä vaikutuksia myös pyrkimyksiin edistää palkkatasa-arvoa ja alojen välisen segregaation purkua, mikäli hoiva-alan palkat laskevat muutoksessa entisestään.

Kansallinen Kokoomus, puheenjohtaja Petteri Orpo
Tasa-arvo on tärkeä osa kuntapolitiikkaa ja kuntien tärkeänä tehtävänä on poistaa tasa-arvon esteitä. Miesten ja naisten välisiä eroja on esimerkiksi sukupuolten hyvinvoinnissa, eliniänodotteissa sekä mahdollisuuksien tasa-arvossa.

Lähisuhdeväkivalta on vakava yhteiskunnallinen ongelma, joka vaatii ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa naiset ovat aliedustettuina, sillä tällä hetkellä kunnanvaltuutetuista vain noin 36 prosenttia on naisia.

Edistystä on toki jo tapahtunut. Tasa-arvolain muutokset ja uusi yhdenvertaisuuslaki ovat astuneet voimaan tällä hallituskaudella. Tasa-arvolaki koskettaa koko kunnan toimintaa: päätöksentekoa ja hallintoa, kuntalaisia ja heidän palveluita sekä kuntaa työnantajana. Lisäksi Suomi on ratifioinut Euroopan neuvoston sopimuksen naisiin kohdistuvasta ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja sen toimeenpanoa tulee kiirehtiä.

Suomen Kristillisdemokraatit (KD), puheenjohtaja Sari Essayah
Kuntien polttavin tasa-arvo-ongelma on tällä hetkellä poikien heikommat oppimistulokset perusopetuksessa ja sen myötä poikien suurempi syrjäytymisriski. Erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen pojilla oppimistulokset ovat tutkijoiden mukaan romahtaneet viimeisten kymmenen vuoden aikana. Erilaisten oppimistulosten seurauksena myös hakeutuminen jatko-opintoihin eriytyy tyttöjen ja poikien välillä.

Tutkimusten mukaan erot näyttäisivät johtuvan enemmän asenteista, kuin erilaisista päättely- tai ajattelutaidoista. Ero näyttäisi selittyvän oppimaan oppimisen arviointiin sisältyvistä asenne- ja uskomusmittauksista. Oppimista tukevat asenteet ovat vahvempia tytöillä ja oppimista haittaavat asenteet vahvempia pojilla. Koulutuksen arviointikeskuksen mukaan poikien joukossa näyttäisi olevan selvästi enemmän oppilaita, joiden koulumenestys ei vastaa heidän senhetkistä osaamispotentiaaliaan. Tutkimustietoa ei ole siitä, missä määrin on kyse todellisesta heikosta osaamisesta ja missä määrin monen pojan haluttomuudesta sitoutua koulun tavoitteisiin. Opetushallitus totesi jo vuonna 2004, että on myös olemassa näyttöä siitä, että tyttöjä ja poikia kohdellaan koulussa eri tavoin ja myös heidän koulumenestystään arvioidaan eri perusteilla.

Poikien ja tytt√∂jen v√§liset erot oppimistuloksissa on otettava vakavasti. Opettamisen k√§yt√§nt√∂j√§ on muutettava, valinnaisuutta lis√§tt√§v√§ ja pyritt√§v√§ ennen kaikkea vaikuttamaan asenneilmapiiriin, jossa poikien uskoa omaan p√§rj√§√§miseen ja halua oppia vahvistetaan. Yksil√∂llisyyden ja erojen huomioimista tarvitaan nykyist√§ enemm√§n ‚Äď koulutukseen kohdistetut s√§√§st√∂t tekev√§t valitettavasti t√§st√§ entist√§ vaikeampaa. Erityinen huolenaiheemme on ammatilliseen koulutukseen liittyv√§t s√§√§st√∂t, joiden seurauksena yh√§ suurempi osa oppimisesta siirtyy oppilaan omalle vastuulle. Kaikkien hartiat eiv√§t t√§t√§ kanna. My√∂s uudistus, jossa korkea-asteelle p√§√§sy perustuisi yksinomaan lukion tuloksiin voi johtaa yh√§ suurempaan eriytymiseen korkea-asteella.

Suomen ruotsalainen kansanpuolue, puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson
Yleisesti kunnissa miesten ja naisten erilainen osallistuminen työelämään on keskeinen tasa-arvo-ongelma. Siksi perhevapaiden uudistaminen on myös keskeinen asia kuntien näkökulmasta. Kaikkien lasten oikeus päivähoitoon on myös tärkeä asia naisten työelämäosallisuuden lisäämiseksi. Siksi myös subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttäminen on ollut monen kunnan vapaaehtoinen päätös.

Erityisryhmä, jossa naisten työmarkkina-asema on huomattavasti heikompi kuin miesten, on maahanmuuttajanaiset. Monissa kunnissa on rakennettu malleja kotonaan lapsiaan hoitavien naisten kotoutumisen tukemiseksi. Tarvitaan kuitenkin valtakunnallista mallia ja resursseja "naisten kotoutumismallille", jotta polku työelämään nopeutuu maahanmuuttajanaisille. Malliin tulee voida yhdistää lastenhoito.

Lisäksi naisiin kohdistuva väkivalta sekä riittämättömät toimenpiteet näiden naisten, sekä lähisuhdeväkivallan kohteena olevien lasten, suojelemiseksi ovat keskeinen tasa-arvokysymys, joka näyttäytyy kunnissa. Turvakodit ovat tänään valtiollinen tehtävä, jolle on ehdottomasti varattava maan kattavasti riittävät resurssit. Mutta on erittäin tärkeää, että kunta voi ennalta ehkäisevällä työllä sosiaali- ja terveydenhuollossa (tulevaisuudessa maakunnassa) sekä kolmannen sektorin kanssa yhteistyötä tekemällä ehkäistä lähisuhdeväkivaltaa ja antaa varhaista tukea, jos riski väkivallasta ilmenee.

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, puheenjohtaja Antti Rinne
Suomalaisen yhteiskunnan keskeinen tasa-arvokysymys, joka kietoutuu myös kuntiin, on miesten ja naisten palkkatasa-arvo. Tässä on kyse myös vahvasti naiseläkeläisten köyhyydestä, kun naisten palkka on niin paljon pienempi kuin miesten. Tätä asiaa ei ratkaista yksin kunnissa. Kuitenkin myös kuntien päätöksenteolla liittyen esimerkiksi päivähoitoon on iso merkitys sillä, että miesten ja naisten tasa-arvo lähtee toteutumaan vahvemmin. Kunnissa päätetään myös varhaiskasvatuksen toteuttamisesta. Sillä on iso merkitys lasten ja nuorten kehittymisen kannalta oppimisen ongelmien tunnistamisessa.

Vasemmistoliitto, puheenjohtaja Li Andersson
Mielestäni tasa-arvon kannalta yksi merkittävimpiä ongelmia kunnissa on työnantajapolitiikka: Naiset tekevät etenkin julkisella sektorilla työtä pienellä palkalla ja todella niukoilla resursseilla. Suomalaisen työmarkkinan rakenteellinen ongelma on se, että meillä on vahvasti sukupuolen mukaan eriytyneet työmarkkinat, ja naisvaltaisten alojen palkkataso on monesti hyvin matala.

Sukupuolten välistä tasa-arvoista työmarkkina-asemaa tulisi edistää kaikessa kunnallisessa päätöksenteossa. Kuntien pitäisi esimerkiksi pyrkiä tunnistamaan sukupuolirooleihin liittyviä ennakkokäsityksiä sekä eriarvoistavia rakenteita ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Julkisiin palveluihin tehtävät leikkaukset vaikuttavat suoraan naisten työhyvinvointiin ja toimeentuloon. Naiset ovat myös iso julkisten palveluiden käyttäjäryhmä. Varhaiskasvatusryhmien suurentaminen ja lasten subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen heikentävät naisten asemaa työmarkkinoilla. Juuri kunnissa voidaan edistää tasa-arvoa pitämällä huoli, että kaikilla lapsilla on yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen ja että varhaiskasvatuksen ryhmäkoot sekä päivähoitomaksut pidetään pieninä.

Sukupuolten tasa-arvon huomioimisen rinnalla on otettava huomioon myös muun syrjinnän estäminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Sukupuolen lisäksi henkilön heikompi asema voi perustua esimerkiksi sosioekonomiseen asemaan, etniseen alkuperään, kieleen, uskontoon, poliittiseen mielipiteeseen, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, vammaisuuteen, ikään, tai seksuaaliseen suuntautumiseen. Kunnan tuleekin huomioida tasa-arvo kokonaisvaltaisesti.

Vihreä liitto, puheenjohtaja Ville Niinistö
Tasa-arvon eteen on tehty paljon työtä kunnissa, mutta paljon on vielä tehtävää! Maksuton varhaiskasvatus lisäisi joustoa perheiden elämäntilanteisiin, mutta olisi myös iso askel naisten tasa-arvon parantamisessa. Kaikille lapsille tulisi taata oikeus myös tasa-arvoiseen päivähoitoon vanhempien työmarkkina-asemasta huolimatta. Monissa kunnissa hallituksen suunnitelmat subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta onkin jo torjuttu. Tämä helpottaa myös naisten paluuta työelämään ja vähentää nuorten naisten syrjintää työmarkkinoilla.
Miten kunnat voivat tehokkaimmin edistää sukupuolten tasa-arvoa päätöksenteossaan ja toiminnassaan?
Feministinen puolue, puheenjohtaja Katju Aro
Tekemällä konkreettisia aloitteita tasa-arvon edistämiseksi (esitämme itse useampia aloitteita ohjelmassamme) ja ottamalla sukupuolivaikutusten arvioinnin ja seurannan ohjaavaksi periaatteeksi kaikessa päätöksenteossa.

Kansallinen Kokoomus, puheenjohtaja Petteri Orpo
Monet arjen asiat ovat tasa-arvotekoja. Kunnan toimivat palvelut luovat perustan kuntalaisten tasa-arvolle. Palvelut tarjoavat tasa-arvoisia mahdollisuuksia koulutukseen, työssäkäyntiin ja harrastamiseen.

Kunnilla on vielä tehtävää naisten ja miesten välisen tasa-arvon kaventamiseen esimerkiksi terveydessä, turvallisuudessa ja työn ja perhe-elämän sujuvassa yhdistämisessä.

Esimerkiksi työelämän muuttuneisiin tarpeisiin on kyettävä vastaamaan paremmin tarjoamalla laajasti varhaiskasvatusta ja päivähoitoa joustavasti eri muodoissa huomioiden perheiden erilaiset tarpeet. Julkisen liikenteen tulee olla kattavaa, sujuvaa ja kohtuuhintaista. Keskusta- ja puistoalueiden tulee olla turvallisia liikkumispaikkoja naisille ja miehille vuorokauden ympäri.

Lisäksi kuntien tulee huolehtia toimivista lasten ja nuorten palveluista sekä monipuolisista harrastusmahdollisuuksista.

Kuntien ykköspaikoille tarvitaan enemmän tasa-arvoa. Tämä vaatii johdonmukaista tasa-arvon noudattamista esimerkiksi hallitus-, valtuusto- ja lautakuntapaikkojen nimityksissä. Konkreettinen tasa-arvoteko olisi, että luottamustehtävistä saatavat palkkiot eivät vähentäisi äitiyspäivärahaa. Tähän liittyvää valmistelua on sosiaali- ja terveysministeriössä meneillään ja pidän tärkeänä, että kunnalliseen päätöksentekoon ja yhteisten asioiden hoitamiseen osallistumista kannustetaan.

Suomen Kristillisdemokraatit (KD), puheenjohtaja Sari Essayah
Tärkein keino puuttua oppimiseroja koskevaan ongelmaan on huolehtia koulutuksen riittävistä resursseista, jotta oppilaiden yksilöllisyys voidaan paremmin huomioida ja esimerkiksi valinnaisuutta lisätä. Suurissa ryhmissä alisuoriutuminen ja huonot asenteet jäävät helpommin huomaamatta ja täsmäapu saamatta. Tasa-arvonäkökulmasta koulutukseen tulee siis panostaa, eikä karsia siitä.

Koulujen asenneilmapiiriin ja kouluviihtyvyyteen on määrätietoisesti panostettava. Kun tutkimusten mukaan asenteet vaikuttavat näinkin merkittävästi sukupuolten eroihin, parempi ilmapiiri, positiiviset kokemusten ja positiivisen palauteen lisääminen on nähtävä keskeisenä tavoitteena koulutuksen kehittämisessä.

Suomen ruotsalainen kansanpuolue, puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson
Tasa-arvosuunnitelman laatiminen ja säännöllinen päivittäminen on tärkeää osana kunnan henkilöstöpolitiikkaa. Lisäksi tasa-arvon edistäminen on tärkeää kaikessa kunnan toiminnassa, jossa tulevaisuudessa korostuu sivistyssektori, ml. liikunta- ja nuorisotyö. Kuntastrategiassa ja hyvinvointisuunnitelmassa tulee huomioida tasa-arvo keskeisenä lähtökohtana, sekä näiden pohjalta laadituissa toimenpidekokonaisuuksissa.

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, puheenjohtaja Antti Rinne
Päivähoito ja varhaiskasvatus ovat esimerkkeinä niistä osa-alueista, joissa kunnat voivat toimia. Erityisesti sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta on tärkeää, että kaikessa kunnan päätöksenteossa järjestelmällisesti otetaan huomioon myös sukupuolivaikutukset.

Erityistä tukea vaativien nuorten auttaminen on tärkeää. SDP:n ollessa hallituksessa huolehdittiin siitä, että ryhmäkokojen pienentämiseen panostettiin ja erityisesti vaikeissa toimintaympäristöissä toimivia kouluja tuettiin suoraan rahalla. Lapsiperheiden köyhyys on johtanut siihen, että lasten harrastusmahdollisuudet ovat eriarvoistuneet. Tässä myös aktiivinen toiminta kunnissa yhteistoiminnassa kolmannen sektorin kanssa mahdollistaa vahvemman tasa-arvon. Vaikka nämä eivät suoraan liity sukupuolten väliseen tasa-arvoon, ovat ne tästä huolimatta tärkeitä tasa-arvoa vahvistavia elementtejä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Vasemmistoliitto, puheenjohtaja Li Andersson
Kuntien tulee huomioida sukupuolten tasa-arvo läpileikkaavasti politiikassaan, organisaatioissaan ja käytännöissään. Kuntien tulisi esimerkiksi huomioida palveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa sukupuolten erilaiset tarpeet. On myös tärkeää pitää huolta siitä, että palveluita tarjoava henkilöstö osaa tunnistaa tavat, joilla sukupuoli vaikuttaa palveluihin. Kuntien tulee myös varmistaa, että kuntalaisten kannalta merkittäviä palveluita tarjoavat muut toimijat huomioivat tasa-arvokysymykset omassa toiminnassaan. Tehokkaita tapoja edistää sukupuolten tasa-arvoa päätöksenteossa ja toiminnassa on myös esimerkiksi sukupuolivaikutusten arviointi etukäteen silloin kuin tehdään päätöksiä koskien kuntien palveluita tai toteutetaan hankkeita.

Vihreä liitto, puheenjohtaja Ville Niinistö
Teettämällä päätöksien vaikutusarviot ennen kuin päätöksiä tehdään. Kun kunta kaavoittaa, leikkaa palveluista tai vaikkapa järjestää lapsille harrastusmahdollisuuksia, päätökset kohtelevat usein sukupuolia ja väestöryhmiä eri tavalla. Päivähoidon heikennykset voivat kohdistua erityisesti naisiin, parhaat liikuntavuorot ja enemmät rahat voivat mennä aina joko poikien tai tyttöjen suosimille lajeille. Tällaiset vaikutukset on arvioitava, kun päätöksiä tehdään, ja katsottava, että ne ovat reiluja ja tasapuolisia kaikille sukupuolille ja väestöryhmille.
Kuinka suuri osa oman puolueenne kuntavaaliehdokkaista on naisia vuonna 2017?
Feministinen puolue, puheenjohtaja Katju Aro
90 prosenttia ehdokkaistamme on naisia.

Kansallinen Kokoomus, puheenjohtaja Petteri Orpo
Kokoomuksen kuntavaaliehdokkaista 39 prosenttia on naisia.

Suomen Kristillisdemokraatit (KD), puheenjohtaja Sari Essayah
Kristillisdemokraateilla on puolueista tasap√§isin sukupuolijakauma ‚Äď ehdokkaistamme 46,7 prosenttia on naisia ja 53,3 prosenttia on miehi√§.

Suomen ruotsalainen kansanpuolue, puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson
43 prosenttia RKP:n kuntavaaliehdokkaista on naisia.

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, puheenjohtaja Antti Rinne
Noin 41 prosenttia.

Vasemmistoliitto, puheenjohtaja Li Andersson
Vasemmistoliiton sukupuolijakauma on 60/40, eli 40 prosenttia ehdokkaista on naisia.

Vihreä liitto, puheenjohtaja Ville Niinistö
57,9 prosenttia puolueen asettamista ehdokkaista. Tämä on suhteellisesti eniten eduskuntapuolueista vuoden 2017 kuntavaaleissa.
-------------------------------------------------------------------
Perheet ja työelämä ?asiakirja
https://issuu.com/kokoomus/docs/perheet_ja_tyoelama_issuu

( 270 views )   |  permalink   |  

2.4.2017 
sunnuntai, huhtikuu 2, 2017, 19:53
Työviikonloppu takana. Alkava työviikko edessä.

JA vielä tiivistetysti:
Ennakkoäänestys tiistaihin 4.4.2017 saakka..

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 9.4.2017. Käytä äänioikeuttasi ja äänestä!

Olen kokoomuksen ehdokkaana Salossa
Numerolla 194
Arjen kokemukset ratkaisevat!

Tiiviisti mukana työelämässä.

Kokoomuksen Naistenliiton vpj
Naisjärjestöjen Keskusliiton vpj
MPK v.2016

Kaupunginvaltuustossa 13 vuotta
Varsinais-Suomen maakuntavaltuutettu
Tarkastuslautakunnan vpj
Tekn. lautakunnan pj
Tasa-arvotoiminunnan pj
- aiemmin myös kokemusta kh:sta

Turvallisuus

Toimivat Terveyspalvelut lähellä kuntalaista. Salon sairaalan asema turvattava.

Lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointi

Ei veronkorotuksia. Kaupungin toimintaa tehostettava. Byrokratiaa vähennettävä. Sähköisiä palveluja lisättävä. Kiinteistöveroa pyrittävä alentamaan asuinkiinteistöissä. Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen on hyvinvointimme perusta.

Ikääntyneiden inhimillinen asuminen ja kotipalvelu resurssit turvattava. Omaishoitajien asema.

Kuntavaalit 2017 Ehdokas esh Elina Suonio-Peltosalo

-------------------------------------------------------------------

Naisten asema työelämässä paranee
1.4.2017

Kokoomusnaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman iloitsee naisten työmarkkina-aseman paranemisesta, kun hallitus toteuttaa perhevapaista aiheutuvien kustannusten tasauksen 2500 euron kertakorvauksella. Kertakorvausta ryhdytään maksamaan tästä päivästä (1.4.) alkaen. Korvaus maksetaan työnantajalle naispuolisen työntekijän perhevapaista.

"√Ąitien ty√∂nantajille vanhemmuudesta koituvat kustannukset ovat yhteiskunnan yll√§pit√§m√§ este naisten tasa-arvoisille ty√∂uramahdollisuuksille ja urakehitykselle. Kertakorvaus on merkitt√§v√§ askel oikeaan suuntaan", Vikman sanoo.

Vikmanin mukaan päätös purkaa rakenteellisia esteitä naisten tasa-arvoisten työuramahdollisuuksien tieltä.

"Vanhemmuuden kustannusten tasaaminen parantaa naisten uramahdollisuuksia ja työmarkkina-asemaa sekä luo aitoa mahdollisuuksien tasa-arvoa työmarkkinoille. Suomella ei ole varaa jättää yhä koulutetumpien naistemme potentiaalia käyttämättä, Vikman toteaa.

Vikman muistuttaa, että vanhemmuuden kustannusten epätasainen jakautuminen on heikentänyt naisten ura- ja palkkakehitystä ja mahdollisuuksia työllistyä vakituiseen työsuhteeseen. Se näkyy myös naisten miehiä pienempinä eläkkeinä.

"Työnantajalle on ollut taloudellisesti suurempi riski palkata nuori nainen kuin mies. Perhevapaista aiheutuvien kulujen tasauksen ansiosta naisten asema työelämässä vahvistuu. On kaikkien etu, että jatkossa työnantaja voi palkata pätevimmän ja osaavimman hakijan sukupuolesta riippumatta", Vikman sanoo.

Vanhemmuuden kustannukset ovat kasautuneet erityisesti naisvaltaisille aloille, ja heikentänyt niiden palkanmaksukykyä.

"Vanhemmuuden kustannusten tasaaminen luo edellytyksiä uudelle kasvulle ja helpottaa työntekijöiden palkkaamista pienissä ja keskisuurissa yrityksissä", sanoo Vikman.


Vikmanin mukaan hallitus otti ison askeleen kohti sitä, että naiset ja miehet saadaan samalle viivalle työuramahdollisuuksissa. Hänen mukaansa lisää tekoja kuitenkin tarvitaan.

"Seuraavaksi on uudistettava koko perhevapaajärjestelmä. Asian tärkeydestä kertoo se, että uudistuksen tarve on tunnustettu yhteiskunnassa laajasti. Tekoja siis tarvitaan. Luonteva paikka on huhtikuun kehysriihi ja hallituskauden puolivälitarkastelu. Puoliväliriihessä on päätettävä perhevapaauudistuksesta, joka helpottaisi perheiden arkea", Vikman sanoo.

( 252 views )   |  permalink   |  

1.4.2017 
lauantai, huhtikuu 1, 2017, 05:41
NAISJ√ĄRJEST√ĖJEN
SOTE-KLINIKKA

#SOTEKLINIKKA #NAISJARJESTOT
TARKASTELUSSA SOTE-UUDISTUKSEN TY√ĖLLISYYS -JA
TASA-ARVOVAIKUTUKSET
OHJELMA

15.00‚Äď15.30 Ilmoittautuminen ja kahvit,
100 tasa-arvotekoa -hankkeen ja tasa-arvotekojen esittelyä
15.30‚Äď15.40 Avaus: Naisj√§rjest√∂jen tavoitteet sote-uudistuksessa
puheenjohtaja Eva Biaudet, Naisjärjestöjen Keskusliitto
15.40‚Äď16.10 Seksuaali- ja lis√§√§ntymisterveys ja -palvelut
uudessa sote-mallissa
kansanedustaja Annika Saarikko (kesk.)
Kommenttipuheenvuoro
puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, Suomen Kätilöliitto ry
16.10‚Äď16.40 Effects of social and healthcare reforms on women in
Great Britain
Senior lecturer Karen Newbigging, University of Birmingham
3. TOUKOKUUTA 2017 KLO 15-18.30
EUROOPPASALISSA (MALMINKATU 16, HELSINKI)
ILMOITTAUTUMINEN AUKI NYT!
KATSO LIS√ĄTIEDOT WWW.NAISJARJESTOT.FI

#SOTEKLINIKKA #NAISJARJESTOT
16.40‚Äď18.10 Naisj√§rjest√∂jen sote-klinikka: naiset sosiaali- ja
terveyspalvelujen käyttäjinä ja sosiaali- ja terveydenhuollon
työntekijöinä sekä palveluiden tuottajina
Moderaattorina puheenjohtaja Eva Biaudet,
Naisjärjestöjen Keskusliitto
toiminnanjohtaja Jenni Tuominen, Monika-Naiset liitto ry
puheenjohtaja Nina Hahtela, Suomen sairaanhoitajaliitto ry
lastenlääkäri, hallituksen jäsen Tiina Tuomela (kd.), Naisjärjestöt
Yhteisty√∂ss√§ ‚Äď Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry
sosiaalipoliittinen asiantuntija Tiina Lappalainen, Invalidiliitto,
Vammaisjärjestöjen naisverkosto
varatuomari Tuulikki Petäjäniemi, Zonta International Piiri 20 ry
kansanedustajat Li Andersson (vas.), Tuula Haatainen (sd.),
Heli Järvinen (vihr.) ja Sari Sarkomaa (kok.; puheenjohtaja, Tunne
rintasi ry)
18.10‚Äď18.20 P√§√§t√∂spuheenvuoro
varapuheenjohtaja Elina Suonio-Peltosalo,
Naisjärjestöjen Keskusliitto
Tilaisuuden järjestää Naisjärjestöjen Keskusliitto
yhteistyökumppaneinaan Eurooppanaiset ry,
Lastentarhanopettajaliitto ry, Monika-Naiset liitto ry,
Naistoimittajat
ry, Suomen Akateemisten Naisten Liitto ry, Suomen Naisyhdistys ry,
Suomen sairaanhoitajaliitto ry, Suomen Kätilöliitto ry, Suomen
Yrittäjänaiset ry, Tunne rintasi ry, Zonta International Piiri 20 ry,
Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry, Suomen Kuntaliitto, Suomen
YK-liitto, Vammaisfoorumi ja Vammaisjärjestöjen naisverkosto
Seminaari toteutetaan Jenny ja Antti Wihurin rahaston tuella.

( 259 views )   |  permalink   |  

1.4.2017 
lauantai, huhtikuu 1, 2017, 05:22
Eilen syötiin lohisoppaa Perniön torilla hyvien keskustelujen höystämänä. Mukavia, ikimuistoisia tapaamisia ja iloista yhteishenkeä.
Tänään kaffen ja pullan kera ulkoillaan samalla paikalla. Klo 10-12. Työ kutsuu päivällä, mutta kerkeämme jutella. Tule rohkeasti paikalle jakamaan ajatuksiasi kanssamme. Pienille pääsiäismunia.

Kokoomusnaisten terveiset vaalityökentille:
Kokoomusnaisten jäsenkirje 4/2017


Hyvät kokoomusnaiset,
Kuntavaalien ennakkoäänestys on käynnissä. Ennakkoon voi äänestää
tiistaihin 4.4. asti. Vaalipäivä on sunnuntai 9.4.

Kokoomuksen vire on vahva ja nousujohteinen. Uusimmassa Ylen kyselyssä
Kokoomus on noussut jo kärkeen. Vaalimenestyksemme varmistaminen vaatii
kuitenkin vielä paljon työtä. Erot puolueiden välillä ovat pieniä ja
jokainen Kokoomusnainen tarvitaan mukaan yhteiseen vaalityöhön ja
äänestämään.

Osaavia Kokoomusnaisia on ehdolla valtuustoihin ympäri Suomen. Heitä
tarvitaan tekemään järkiratkaisuja muun muassa koulutuksen ja
sivistyksen, lapsiperheiden sujuvan arjen, hyvinvoinnin sekä kuntien
elinvoiman ja työllisyyden puolesta. Yhteisellä vaalityöllä ja toisiamme
tukien varmistamme sen, että mahdollisimman suuri joukko kokoomuslaisia
valitaan ensi viikon sunnuntaina valtuustoihin.

Kokoomusnaisten vahva sisällöllinen vaikuttamistyö on jatkunut
vaalivalmistautumisen ja kampanjoinninkin aikana. Tärkeät tavoitteemme
ovat edenneet vauhdilla. Aloittaessani puheenjohtajana asetimme
Kokoomusnaisten kärkitavoitteeksi naisten työmarkkina-aseman
parantamisen. Mahdollisuuksien tasa-arvon toteutuminen työelämässä on
avain myös monien muiden tavoitteidemme toteutumiseen. Ja nyt asiassa on
edetty suurin harppauksin.

Kokoomusnaisten pitkäaikainen tavoite vanhemmuuden kustannusten
tasaamisesta ottaa suurharppauksen huomenna, kun naispuolisen
työntekijän perhevapaista työnantajalle aiheutuvia kustannuksia
ryhdytään tasaamaan 2 500 euron kertakorvauksella. Vauvalaskun
tasaaminen purkaa yrittäjyyden esteitä sekä tukee naisten työllistymistä
ja tasa-arvoa työmarkkinoilla. Nainen ei saa olla miestä suurempi riski palkata.

Lisää tekoja kuitenkin tarvitaan ja Kokoomuksen Naisten Liitto on jo
kunnostautunut jatkotyössä. Saimme tavoitteemme perhevapaiden
uudistamisesta koko puoleen yhteiseksi kannaksi, kun Perheet ja työelämä
-asiakirja hyväksyttiin puoluehallituksessa ja julkaistiin helmikuussa.
Olen viimeiset kuukaudet toiminut myös Kokoomuksen ministeriryhmässä sen
puolesta, että hallitus ryhtyy konkreettisiin toimenpiteisiin
perhevapaiden remontoimiseksi jo huhtikuun kehysriihessä.
Kokoomuksen Naisten Liiton aloitteesta tehty Kokoomuksen Perheet ja
työelämä -asiakirjamme on saanut vaalikentillä ja puolueen piirissä
hyvän vastaanoton. Kiitos kuuluu teille kaikille valmisteluun
osallistuneille aktiiveille! Olemme jälleen osoittaneet, että
Kokoomusnaiset vaikuttaa tehokkaasti niin päivänpolitiikan ytimessä kuin
kunnissakin. Työ jatkuu ja puhetta seuraavat teot!

pj Sofia

Lue täältä mistä on kyse Kokoomuksen perhevapaamallissa:
http://www.verkkouutiset.me/perheiden-j ... -yhteisia/

Perhevapaiden uudistukselle ja naisten työmarkkina-aseman parantamiselle
on tullut laajaa yhteiskunnallista tukea. Sekä palkansaajien että
työnantajien esittelemät perhevapaamallit sisältävät samansuuntaisia
ehdotuksia Kokoomuksen esittämän perhevapaauudistuksen kanssa.
Kokoomuksen malli on monin tavoin merkittävä parannus perheille
verrattuna nykytilanteeseen. Ainoa mahdollinen syy enää jarruttaa
perhevapaauudistusta on ideologinen halu pitää naiset kotona. Olisi
hienoa, jos voisimme satavuotiaan Suomen kunniaksi saada yhdessä aikaan
tämän merkittävän uudistuksen. Kokoomuksesta perhevapaiden uudistaminen
ei ainakaan jää kiinni.

Perhevapaiden uudistamisen lisäksi puoliväliriihessä hallituksen on
tarpeen etsiä ratkaisuja nuorisotyöttömyyteen, kannustinloukkujen
purkamiseen ja sosiaaliturvan muuttamiseen nykyistä kannustavammaksi.
Kokoomus suhtautuu avoimesti kaikkiin sellaisiin toimiin, jotka lisäävät
työllisyyttä. Työllisyyttä on vahvistettava, jotta talous saadaan
kestävälle pohjalle ja lisäleikkaukset voidaan välttää.

Eduskunnassa ajankohtainen teema on myös sote ja siihen liittyvä
valinnanvapaus. Uudistus on mittava ja se on ymmärrettävästi herättänyt
keskustelua. Kokoomukselle tärkeintä on turvata laadukkaat sosiaali- ja
terveyspalvelut jokaiselle suomalaiselle. Valinnanvapaus on keino
varmistaa, että ihmiset pääsevät nopeasti hoitoon ja saavat laadukkaita
sote-palveluja silloin, kun niitä tarvitsevat. Tutkimusten mukaan
suomalaisista yli 90 prosenttia haluaa lisätä sote-palveluiden
valinnanvapautta Suomessa. Valinnanvapaus on normaali käytäntö ympäri
Eurooppaa. Esimerkiksi Ruotsista se on parantanut palvelujen laatua ja
saatavuutta.
Valinnanvapautta koskevan lakiluonnoksen lausuntokierros päättyi
tiistaina. Hallitus vastaa opposition sote-välikysymykseen ensi
viikolla. Lausuntokierrokselta saadut asiantuntijoiden näkemykset
huomioidaan jatkovalmistelussa, ja lakiluonnoksen sisältämät ongelmat ja
avoimet kysymykset ratkaistaan hallituksen ja sosiaali- ja
terveysministeriön toimesta. Eduskunta käsittelee
valinnanvapauslainsäädännön yhdessä sote- ja maakuntalakien kanssa.

Kokoomusnaiset ympäri Suomea ovat tehneet jo valtavasti töitä
Kokoomuksen kuntavaalimenestyksen puolesta. Nyt jatketaan täysillä
vaalipäivään asti ja näytetään, kuinka sininen tolppa nousee
vaali-iltana ja Kokoomus pitää asemansa Suomen suurimpana
kuntapuolueena!

Vaali-intoa ja iloa kentilleSUOMEN NAINEN-LEHTI

Kokoomusnaisten perinteinen Suomen Nainen -lehti on julkaistu.
Yhteishaastattelussa tulevaisuuden kunnan roolia pohtivat
Kokoomusnaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman ja
Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo.
Haastattelussa ovat myös sisäministeri Paula Risikko ja Kokoomuksen
eduskuntaryhmän pääsihteeri Laura Rissanen. Lisäksi lehdessä on
ajankohtaiskirjoitukset liittyen kiertotalouteen ja lähisuhdeväkivaltaan
sekä Kokoomusnaisten liittohallituksen jäsenten kirjoituksia.
Lehdessä esitellään myös Kokoomusnaisten valtakunnalliset
kuntavaalitavoitteet sekä avataan Kokoomuksen Perheet ja työelämä
-asiakirjan sisältöä.

Lehti on luettavissa sähköisesti viestin liitteenä ja nettisivuillamme.


Suomalaiset naiset ovat olleet sata vuotta rakentamassa hyvinvointia
kunnanvaltuustoissa. Päättämässä konkreettisista arkielämän asioista.
Naiset ovat äänestäneet miehiä ahkerammin vaaleissa jo vuosikymmeniä,
mutta silti naisia on miehiä vähemmän päättämässä kuntien asioista.
Naisten osuus kunnanvaltuutetuista nousi tasaisesti 1960-luvun lopulta
lähtien viime kuntavaaleihin saakka. Viime vaaleissa naisten osuus
kääntyi ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1968 laskuun ja valtuuston
valituista vain 36 prosenttia oli naisia.

Tutkimuksissa on arvioitu, että miehet äänestävät pääasiassa miestä.
Naisista noin puolet äänestää naista ja puolet miestä. Tämän vuoksi
miehillä on verrattain paremmat mahdollisuudet tulla valituksi.
Tasa-arvo kuuluu suomalaisten perusarvoihin ja suomalaisen yhteiskunnan
vahvuuksiin. Maailman ensimmäiset vaaleilla valitut naiskansanedustajat
olivat suomalaisia ja suomalaiset naiset saivat äänioikeuden
ensimmäisenä Euroopassa, kolmantena koko maailmassa. On tärkeää, että
tasa-arvo ja naiset ovat näkyvästi esillä myös Suomen itsenäisyyden
satavuotisjuhlavuonna.
Tehdään yhdessä kuntavaaleista tasa-arvovaalit. Kannustan äänestämään
naista näissä kuntavaaleissa. Kyse ei ole sukupuolten välisestä
vastakkainasettelusta vaan yksinkertaisesti siitä, että politiikassa
tarvitaan ihan kaikkia.


https://apps.scenegroup.fi/a/wm/webmail/attachment/folder/INBOX/id/249/part/3
( 252 views )   |  permalink   |  

30.3.2017 
torstai, maaliskuu 30, 2017, 18:48
Illan viimeiseksi poimin ulkona kuivuneen pyykin sisään. Mikä ihana raikas tuoksu. Onneksi on kevät ja kesä edessä.
Kiitos päivästä. Kokous takana ja kiintoisa päivä jälleen eletty. Huomanna lumisadetta luvassa. Saapi nähdä miltä aamu näyttää.

Oheen liitän kirjoitukseni Kokoomusnaisten sivuilta

Kokoomuksen jäsenliittojen edustajat oliva maaliskuus MEP Sirpa Pietikäisen vieraana keväisessä Brysselissä. Kolmen päivän aikana tapasimme Pietikäisen lisäksi muut Kokoomuksen mepit eli Henna Virkkusen ja Petri Sarvamaan sekä suomalaisia virkamiehiä, alansa huippuosaajia. Parlamentin lisäksi vierailimme myös Euroopan komissiossa, jossa tapasimme varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen. Saimme kattavan tietopaketin Euroopan unionista ja vaihdoimme ajatuksia muun muassa tulevaisuuden Euroopasta ja ympäristöasioista. Kävimme hyviä keskusteluja, nautimme toistemme kuulemisesta ja ajatuksenvaihdosta sekä vuorovaikutuksesta.

Brysselissä käydyt keskustelut antoivat paljon ajattelemisen aihetta. Millainen on tulevaisuuden Eurooppa? Entä mikä on Suomen rooli?

Saimme monesti kuulla, kuinka suomalainen hyvinvointivaltio on malliksi muillekin, puhdasta luontoamme ja laadukasta koulujärjestelmää sekä asiantuntevia opettajia kehuttiin. Luonnollisesti turvallisuuskysymykset nousivat myös esiin. Voimme kaikki olla yhtä mieltä siitä, että hallittu vapaa liikkuvuus ja Euroopan unionin ulkorajoista huolehtiminen ovat turvallinen kokonaisuus, joka on kaikkien etu.

Hyvästä huolenpidosta ja huikeasta kaupungin esittelystä, erinomaisista alustuksista ja vuorovaikutteisuudesta lämpimästi kiittäen,

Elina Suonio-Peltosalo
Kokoomusnaisten varapuheenjohtaja
Kokoomusnaisia europarlamentaarikkojen vieraana Brysselissä
17.3.2017
Kokoomuksen jäsenliittojen edustajat oliva maaliskuus MEP Sirpa Pietikäisen vieraana keväisessä Brysselissä. Kolmen päivän aikana tapasimme Pietikäisen lisäksi muut Kokoomuksen mepit eli Henna Virkkusen ja Petri Sarvamaan sekä suomalaisia virkamiehiä, alansa huippuosaajia. Parlamentin lisäksi vierailimme myös Euroopan komissiossa, jossa tapasimme varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen. Saimme kattavan tietopaketin Euroopan unionista ja vaihdoimme ajatuksia muun muassa tulevaisuuden Euroopasta ja ympäristöasioista. Kävimme hyviä keskusteluja, nautimme toistemme kuulemisesta ja ajatuksenvaihdosta sekä vuorovaikutuksesta.

Brysselissä käydyt keskustelut antoivat paljon ajattelemisen aihetta. Millainen on tulevaisuuden Eurooppa? Entä mikä on Suomen rooli?

Saimme monesti kuulla, kuinka suomalainen hyvinvointivaltio on malliksi muillekin, puhdasta luontoamme ja laadukasta koulujärjestelmää sekä asiantuntevia opettajia kehuttiin. Luonnollisesti turvallisuuskysymykset nousivat myös esiin. Voimme kaikki olla yhtä mieltä siitä, että hallittu vapaa liikkuvuus ja Euroopan unionin ulkorajoista huolehtiminen ovat turvallinen kokonaisuus, joka on kaikkien etu.

Hyvästä huolenpidosta ja huikeasta kaupungin esittelystä, erinomaisista alustuksista ja vuorovaikutteisuudesta lämpimästi kiittäen,

Elina Suonio-Peltosalo
Kokoomusnaisten varapuheenjohtaja( 315 views )   |  permalink   |  


<< <Edellinen | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Seuraava> >>