23.9.2009 
keskiviikko, syyskuu 23, 2009, 17:58
Oikoradasta tietoa tulevaisuutta suunniteltaessa

Espoo-Lohja-Salo alustava yleissuunnittelu ja YVA

Ratahallintokeskus on käynnistänyt alustavan yleissuunnitelman laatimisen Espoo–Salo-oikoradan uudesta ratalinjauksesta. Tavoitteena on löytää eri vaihtoehdoista paras linjaus maakuntaliittojen ja kuntien maankäytön suunnittelua varten. Jatkosuunnittelua varten varmistetaan radan toteutettavuus ja alustava kustannusarvio.

Alustavan yleissuunnitelman lisäksi laaditaan lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA-menettely). Työ tehdään vuorovaikutuksessa maakuntaliittojen ja alueen kuntien kanssa. Hankkeessa ovat mukana myös alueelliset ympäristökeskukset ja tiepiirit.

Alustava yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi valmistuvat vuonna 2010.

Tarkastelussa useita kohteita ja vaihtoehtoja. Katso kartat www.rhk.fi/esa

Espoossa hanke rajautuu Espoon aseman länsipuolella tapahtuvaan erkanemiseen rantaradasta ja Salossa Salon aseman eteläpuolella liittymiseen nykyiseen rantarataan. Välillä Espoo–Lohja tarkastellaan yhtä maastokäytävävaihtoehtoa, joka on esitetty voimassa olevassa maakuntakaavassa. Lohjan kaupungin alueella tarkastellaan kahta maastokäytävävaihtoehtoa ja niiden yhteyksiä Hanko–Hyvinkää-radalle. Tämä edellyttää yksittäisiä maastomittauksia ja -tutkimuksia suunnittelun kannalta kriittisissä kohteissa, kuten Lohjanharjun alueella.

Välillä Lohja–Salo tarkastellaan kahta toisistaan poikkeavaa maastokäytävävaihtoehtoa. Eteläinen vaihtoehto noudattelee vuonna 1979 suunnitellun ELSA-radan linjausta, ja toinen tarkasteltava vaihtoehto on linjattu juuri valmistuneen E18-moottoritien maastokäytävään. Näiden välille tarkastellaan lisäksi alavaihtoehtoja. Saloon tultaessa ”moottoritievaihtoehto” yhtyy vanhaan ELSA-linjaukseen. Selvityksen pohjalta valitaan yksi maastokäytävävaihtoehto varaukseksi kaavoitukseen ja maankäyttöön.

Espoo–Salo-oikorata on tarpeen sisällyttää maankäytön suunnitelmiin pitkän aikavälin varauksena ottaen huomioon Helsinki–Turku-yhteysvälin strateginen merkitys Suomen liikennejärjestelmässä. Ratahallintokeskuksen radanpidon pitkän aikavälin suunnitelmassa, Rautatieliikenne 2030, varaudutaan maankäytön suunnittelussa uuteen Espoo–Salo-oikoradan linjaukseen, joskaan sen toteuttaminen ei ole ajankohtainen ennen vuotta 2030.

Valtioneuvoston liikennepoliittisessa selonteossa eduskunnalle (LVM 17/2008, Liikennepolitiikan linjat ja liikenneverkon kehittämis- ja rahoitusohjelma vuoteen 2020) Helsingin ja Turun välinen uusi ratayhteys on esitetty huomioitavaksi tilantarpeena seutukaavoituksessa ja muussa maankäytön suunnittelussa.

Espoo–Salo-oikoradan rakentamiskustannukset olisivat esiselvityksien perusteella 700 - 800 miljoonaa euroa linjausvaihtoehdosta riippuen.

Vuorovaikutteisuus hankkeessa

Suunnittelun ja ympäristövaikutusten arvioinnin aikana järjestetään yleisötilaisuuksia, joissa hanketta esitellään ja joissa alueen asukkaiden ja maanomistajien on mahdollisuus antaa palautetta suunnitelmista. Ympäristövaikutusten arviointiohjelman yleisötilaisuudet järjestetään syyskuussa 2009.

Tilaisuudet järjestetään alueen kunnissa seuraavina ajankohtina:

Ohjelma on ladattavissa omaan käyttöön sähköisenä versiona sivun oikeassa laidassa olevasta linkistä. Ohjelmasta voi jättää kirjallisia huomautuksia ja muistutuksia hankkeen yhteysviranomaiselle, Uudenmaan ympäristökeskukselle, ohjelman nähtävilläoloaikana 14.9.-13.11.

Hankkeesta on mahdollista antaa palautetta myös sähköisesti karttapalautejärjestelmän avulla. Karttapalautejärjestelmä löytyy osoitteesta www.rhk.fi/esa.

Uudenmaan ympäristökeskus kokoaa YVA-ohjelmasta annetut kannanotot ja lausunnot ja antaa niiden perusteella oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle Ratahallintokeskukselle. Lausunnossa mahdollisesti esiin tulevat täydennystarpeet huomioidaan tämän jälkeen alkavan varsinaisen ympäristövaikutusten selvitys- ja arviointityön lähtökohdissa.

Alustavaa yleissuunnitelmaa ja ympäristövaikutusten arviointiselostusta esitellään yleisötilaisuuksissa keväällä 2010. Alustava yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi valmistuvat kesällä 2010. Hankkeen alustava yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi valmistuvat vuonna 2010.

Maanomistajille

Espoo - Salo -oikoradassa tutkitaan eri linjausvaihtoehtojen maastokäytäviä ja niiden toteuttamiskelpoisuutta. Maastokäytävien leveys ja linjausten tarkka sijainti tarkentuvat paikalleen työn edetessä. Tällä hetkellä linjauksista esitetty tarkkuus on yleiskarttapohjalla esitetyt maastokäytävät. Tarkentunutta tietoa maastokäytävästä on saatavilla hankkeen lopussa keväällä 2010.

Maanomistajilla ja muilla asianosaisilla on mahdollisuus ladata omaan käyttöön yllä esitetty yleiskartta hankkeen linjauksista pdf-muodossa sivun oikeassa laidassa olevasta linkistä.


( 713 views )   |  permalink   |  


<< <Edellinen | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | Seuraava> >>