13.7.2012 
perjantai, heinäkuu 13, 2012, 05:14
Sateinen kesäloma takana. Töitä tehty jo parisen viikkoa. Kiireistä aikaa.

Tässä välillä tasa-arvoasiaa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Koulutuksellisen tasa-arvon työryhmä 18.6.2012

Asia: Koulutuksellista tasa-arvoa koskeva kuulemistilaisuus 14.6.2012, OKM

Naisjärjestöjen Keskusliitto- Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksensä koulutuksellisen tasa-arvon tilasta ja sen edistämiskeinoista. Keskitymme puheenvuorossamme etupäässä sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja esitämme seuraavaa yhdessä NYTKIS- Naisjärjestöt yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete ry:n kanssa:

Suomessa työelämän eriytyminen sukupuolen mukaan eli sukupuolisegregaatio on poikkeuksellisen vahvaa muihin EU-maihin verrattuna. Työelämä jakautuu hyvin selkeästi ns. miesten ja naisten aloihin. Valtioneuvoston selonteossa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta todetaan, että muutosta segregaatiossa on tapahtunut lähinnä naisten kouluttauduttua perinteisiin miesammatteihin, kuten juristeiksi ja lääkäreiksi. Työmarkkinoiden segregaatio ei ole kuitenkaan olennaisesti muuttunut ja erityisten vähäistä on ollut miesten siirtyminen naisvaltaisille aloille. Erityisiä toimia tarvitaan poikien ja miesten kannustamiseksi naisvaltaisille aloille. Segregaation purkaminen vaatii erityistoimia ja teemaa tulisi käsitellä kaikissa opettajan pätevyyteen johtavissa opinnoissa. Tasa-arvo- ja sukupuolitietoista opetusta tulee sisällyttää kaikkeen opettajankoulutukseen päiväkodeista korkeakouluihin.

Varhaiskasvatus
Tuoreista pohjoismaisista tutkimuksista ja kehittämishankkeista tiedetään, että nykyisessä varhaiskasvatuksessa usein tahattomasti vahvistetaan sukupuolten välisiä eroja ja stereotypioita. Lastentarhantarhanopettajien, sosionomien ja lähihoitajien koulutukseen tulee sisällyttää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutusta, joka on osa kaikkien perusopintoja, ei vain valinnaisia kursseja. Päivähoidon työntekijöille on myös tarjottava riittävästi täydennyskoulutusta. Paikallisia varhaiskasvatussuunnitelmia tehtäessä tulee kiinnittää huomiota tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-kasvatukseen sekä maahanmuuttajalasten kielenoppimisen tukemiseen. Tähän liittyen olisi myös selvitettävä normatiivisen ohjauksen tarpeellisuutta.

Peruskoulu
Suomalaisten nuorten asenteet eri oppiaineita kohtaan jakautuvat sukupuolen suhteen voimakkaasti ja heijastelevat perinteisiä arvostuksia ja uskomuksia. Sukupuolistereotypiat ovat myös opetuksen ongelmakohtia, sillä ne eriarvoistavat ja kaventavat yksilön mahdollisuuksia, kykyjä ja kiinnostuksen kohteita. Näennäisen sukupuolineutraaliuden tilalle tulee opetussuunnitelmissa ottaa sukupuoli-sensitiivinen lähestymistapa. Myös opettajien pedagogisia taitoja tulee kehittää, jotta he eivät tiedostamattaankaan vahvistaisi vallitsevaa kaksinapaista sukupuolinäkökulmaa. Opinto-ohjauksessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota tyttöjen ja poikien mahdollisuuksiin sijoittua sukupuolelleen ei-tyypillisille aloille. Myös maahanmuuttajataustaisten nuorten valmiuksia ja motivaatiota jatko-opintoihin tulisi vahvistaa: tuoreen tutkimuksen mukaan heillä on jopa kolminkertainen riski jäädä ilman koulutuspaikkaa. Näitä teemoja tulee käsitellä oppilaanohjaajien koulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa. Oppilaanohjaamisen laadun turvaamiseksi tulisi normittaa ohjattavien enimmäismäärä opoa kohti.

Vertailtaessa tyttöjen ja poikien välisiä oppimistuloksia tulee muistaa, että erot sukupuoliryhmien sisällä ovat suuremmat kuin niiden välillä. Koulutuspolitiikassa tuleekin etsiä sellaisia ratkaisuja, jotka tukevat huonosti menestyviä tyttöjä ja poikia. Tulee myös kiinnittää huomiota tyttöjen ja poikien hyvinvointiin ja kouluviihtyvyyteen pelkän oppimistulosvertailun välttämiseksi. Samalla tulee kiinnittää huomiota siihen, millaisia maskuliinisuuksia ja feminiinisyyksiä koulu vahvistaa tai torjuu. Paikallisia opetussuunnitelmia tehtäessä tulee ne arvioida myös sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta.
Ihmisoikeus-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksiä tulee käsitellä jo peruskoulussa, esim. yhteiskuntaopin ja historian oppiaineissa. Myös peruskoulujen oppimateriaaleja on arvioitava sukupuolten tasa-arvon ja moninaisuuden näkökulmasta. Olemassa oleva tasa-arvomateriaali tulee koota verkkoon, jossa se on helposti opettajien ja opojen saatavilla.

Sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja etniseen taustaan liittyvä verbaalinen ja muu häirintä on yleistä koulujärjestelmässä, ja sitä tulisi ennaltaehkäistä yhdessä nuorten kanssa. Häirintä tulee nähdä osana koulukiusaamista. Opettajien koulutuksessa tulee käsitellä seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten ja lasten sekä sukupuoltaan ei-tyypillisesti ilmaisevien nuorten ja lasten häirintää ja kiusaamista. Tulee käsitellä myös sitä, kuinka puuttua seksuaaliseen häirintään - niin verbaaliseen kuin fyysiseen. Erityisesti yläasteikäiset tytöt joutuvat selvitysten mukaan usein kokemaan poikien taholta heidän ruumiiseensa luvatta kajoamista, joka on selvää seksuaalista häirintää. Kouluille tulee tarjota tukea ja ohjausta ottaa toiminnassaan huomioon tasa-arvolain tasa-arvosuunnitteluvelvoite ja seksuaalisen häirinnän kielto.

Toinen aste
Pyrkimyksenä on puolittaa sukupuolten ja alueiden väliset erot sekä sosiaalisen ja etnisen taustan vaikutus koulutukseen keskeyttämisessä. Tämä edellyttää keskeyttämisen syiden selvittämistä, myös sukupuolten eroja keskeyttämisen syissä. Huomiota on kiinnitettävä erityisesti opetussisältöihin sekä opetusmetodien monipuolisuuteen. On myös parannettava koulu- ja oppimisympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä sekä puututtava oppilaitoksissa esiintyvään sukupuoleen perustuvaan häirintään. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota niiden oppilaiden asemaan, jotka ovat valinneet sukupuolelleen epätyypillisen opintolinjan. Mikäli vaikeuksia tulee ilmi, on samalla selvitettävä heidän mahdollista tarvettaan tukeen.

Korkeakoulutus
Sukupuolten tasa-arvoa edistävät käytännöt tulee nostaa selkeäksi osaksi yliopistojen rahanjaon periaatteita ja toiminnan arvioinnin laatukriteerejä. Tällöin on kiinnitettävä erityistä huomiota naistutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen resursointiin.

Nais- ja sukupuolentutkimus on vakiinnuttanut asemansa omana oppiaineenaan ja tieteenalanaan, vaikka sen henkilöstöresurssit eivät olekaan riittävät suomalaisissa yliopistoissa. Ongelmana on, että naistutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen opintojaksojen sisällyttäminen eri tieteenalojen opintoihin ei ole edennyt toivotulla tavalla. Sukupuolinäkökulman vahvistaminen ja sisällyttäminen osaksi kaikkea yliopisto-opetusta - sen sisältöä ja käytäntöjä - lisäisi opettajien ja opiskelijoiden sukupuolitietoisuutta ja myös vahvistaisi nais- ja sukupuolentutkimuksen asemaa.

Yliopistosta valmistuvien naisten ja miesten tulisi tuntea nykyistä paremmin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädännön sisältö sekä suomalainen tasa-arvopolitiikka, jotta he osaisivat valtavirtaistaa sukupuoli- ja yhdenvertaisuusnäkökulmaa tulevissa työtehtävissään. Tämä edellyttää nykyistä vahvempaa resursointia yhteiskunta- ja oikeustieteellisen nais- ja sukupuolentutkimuksen yhteishankkeille ja -opetukselle. Tähän voitaisiin kannustaa esim. hankerahoituksella.

Aikuiskoulutus
Aikuiskoulutuksessa tulisi kannustaa elinikäiseen oppimiseen ja kiinnittää erityistä huomiota maahanmuuttajanaisten lukutaidottomuuden poistamiseen. He tarvitsevat opetusta, jota järjestettäessä on huomioitu heidän erityistilanteensa (mm. perhetilanne ja hoivavastuut), jotta opetus on aidosti heidän ulottuvillaan. Aikuisten maahanmuuttajien lukutaidottomuutta on selvitettävä ja sen kehitystä on seurattava määräajoin. Myös aikuiskoulutuksessa tulee kiinnittää huomiota työalojen segregaation purkamiseen esim. kannustamalla miehiä kouluttautumaan työvoimapulasta kärsivälle hoiva-alalle.Uusi työryhmä
Naisjärjestöjen Keskusliitto ry ja NYTKIS ry ehdottavat työryhmän organisoivan erillisen alatyöryhmän selvittämään sellaisia koulutuksellisen epätasa-arvon esteitä, joiden taustalla on kaksi tai useampaa risteävää syytä, kuten sukupuoli ja yhdenvertaisuuslaissa käsitellyt syrjinnälle alttiit ryhmät. Selvitettäviä asioita olisivat mm. maahanmuuttajatyttöjen ja -poikien sekä maahanmuuttajanaisten ja -miesten koulutukselliset erot ja sosioekonomisen taustan vaikutukset eri sukupuolten koulutusvalintoihin. Selvitysten myötä työryhmän tulisi tehdä työryhmälle suosituksia eri toimista.

( 443 views )   |  permalink   |  

6.7.2012 
perjantai, heinäkuu 6, 2012, 10:42
Ole hyvä ja tutustu Rouskiksen vuosikatsaukseen
http://www.e-julkaisu.fi/rouskis/vuosikatsaus-2011/

- avoimuus on tätä päivää, tietoa auttaa ymmärtämään.

MUISTA olla kiinnostunut SALON TASA-ARVOTYÖSTÄ - sitä tarvitaan. Tutustu puheenvuorooni:
http://www.naisjarjestot.fi/UserFiles/n ... tosalo.pdf
( 235 views )   |  permalink   |  

2.7.2012 
maanantai, heinäkuu 2, 2012, 17:27
Kesäkuulta 2012
Tilannekatsaus yritysten sijoittumispalveluihin SalossaYritysten houkutteleminen on pitkäjänteistä työtä. Yrityksen sijoittumisprosessi ensikontaktista toiminnan konkreettiseen käynnistymiseen kestää keskimäärin kahdesta jopa seitsemään vuotta. Eikä ensikontakti useinkaan tuota myönteistä sijoittumispäätöstä, sillä kokemusten mukaan yksi sijoittuminen vaatii peräti viidensadan yrityksen kontaktoinnin. Verkkoja on laskettava vesille paljon ja laajalti, eikä uusia täkyjäkään sovi unohtaa.”On tärkeää, että kontakteja ja läpivietyjä neuvotteluja on riittävän suuri määrä, jotta myös tuloksia saadaan syntymään”, kertoo myyntijohtaja Seppo Pietarinen Salon kaupungilta ja jatkaa: ”Myös osumatarkkuus eli kontaktien laatu on ensiarvoisen tärkeää.”

Salon etuja yritysympäristönä markkinoivat Salon kaupungin ja Yrityssalon lisäksi aktiivisesti Nokia Oyj kumppaneineen sekä työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama Invest in Finland -organisaatio. Yhteinen viesti on, että Salosta löytyy kokenutta ja asiantuntevaa henkilöstöä sekä edullista korkeatasoista yritystilaa juuri nyt.Vihjeitä yrittäjien sijoittumisaikeista toivotaanSyyt siihen, miksi yritys alkaa pohtia uudelleensijoittumista tai uuden toimipisteen perustamista ovat moninaiset. Työvoiman saatavuuden, asiakkaiden, liikenneyhteyksien ja toimitilojen lisäksi yllykkeenä voivat olla varsin inhimilliset tekijät. Salossakin on kokemuksia siitä, että vapaa-ajan asukas – yrittäjä – on alkanut miettiä Saloa myös yrityksensä sijoittumispaikkana. Kaupunginjohtaja Antti Rantakokko toivookin kaikkia mukaan yritysten houkuttelutalkoisiin: ”Pienimmätkin vihjeet sijoittumista pohtivista yrityksistä pitää nyt toimittaa kaupungin tai Yrityssalon tietoon. Tässä tarvitaan kaikkien panosta.””Salo kiinnostaa nyt yrityksiä”, jatkaa kaupunginjohtaja Rantakokko. Parhaillaan keskustellaan yli 40 Saloon sijoittumista harkitsevan yrityksen kanssa. Keskeneräisistä neuvotteluista ei kuitenkaan voida kertoa julkisuuteen, koska sijoittuvat yritykset eivät eri syistä halua kertoa suunnitelmistaan etukäteen. Liian aikaisesta julkisuudesta voi olla jopa haittaa myönteisen sijoittumispäätöksen syntymiselle.www.sijoitusaloon.fi

www.investinsalo.fi

www.yrityssalo.fi/sijoittautumispalvelu

www.professionals.fi( 475 views )   |  permalink   |  

1.7.2012 
sunnuntai, heinäkuu 1, 2012, 07:00
Tykkään ajatuksesta, että kannustettaisiin investoimaan tuloksenjaon sijasta

Lomat on osaltani ohi tältä kesältä. Huomenna palaan sorvin ääreen sairaalanmäkeen. Parasta lomassa oli vapaampi aikataulu.

Kaupungin osalta ei ajatus ole tuumaakaan keventynyt. Päinvastoin. Taloustilanteen ja Nokian irtisanomisten takia kuilun partaalla keikuminen tarvitsee omat raskaat päätöksensä. Maanantaina tehdään vaativia päätöksiä. Ajatushautomoa. Ideariihtä.
( 418 views )   |  permalink   |  

26.6.2012 
tiistai, kesäkuu 26, 2012, 17:08
AURINKOISTA KESÄÄ KAIKILLE!
KESKIAIKAMARKKINAT
Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry:n Mestari Juselius pitää taas pajaansa keskiaikamarkkinoilla Turussa 28.6.-1.7.2012. Mestari Juseliuksen pajassa painetaan keskiaikaisia kuvioita ritarin tai neidon vyöhön. Neidot voivat kietoa nauhan myös hiuksiinsa ja ritarit voivat kantaa siinä miekkaansa.
Kaikki lapset ja lapsenmieliset ovat tervetulleita pajaan. Varaa tovi aikaa ja tunne tekemisen riemua. Työpajan hinta on neljä euron kolikkoa.
Keskiaikamarkkinat ovat avoinna 28.-29.6. kello 12-20 ja 30.6.-1.7. kello 12-18. Taitokeskus Juselius on avoinna torstaina, perjantaina ja lauantaina markkinoiden aukioloaikojen mukaisesti. Tervetuloa tutustumaan!


KUTOMAAN KESÄLLÄ!

Taitokeskus Juselius on avoinna koko kesän. Tule kutomaan heinäkuussa, tarjoamme koko kuukauden ajan päivämaksut puoleen hintaan, jäsenille 2 € (norm. 4€) ja muille 4 € (norm. 8€). Kudottavana on monia erilevyisiä mattoloimia, poppanaloimia ja pellavasta kaitaliinaa ja pannunalusloimi. Voit kutoa myös valkoisen matkahuovan kesän viileisiin iltoihin.
Taitokeskus Juselius on avoinna 2.7.- 13.8. ma ja ke 10–18, ti ja to 10–17 ja pe 10–16. Muina aikoina voit kutoa omatoimisesti.


TARJOUKSET, TARVIKEPAKETIT, NÄYTTELYT, TAITEIDEN YÖ

Olemme tyhjentäneet varastoja ja löytäneet vintiltä pellavalankaa, myymme sitä edullisesti. Erilaisia mallitöitä on myynnissä. Tarjouskorista voit löytää monenlaista kivaa tuliaisiksi mökkivierailuille.
Ryijyistä, tyynyistä, seinätekstiileistä, neulekransseista yms. on myynnissä valmiita tarvikepaketteja. Tule penkomaan ja löydä itsellesi uusi kiva kesäpuuha.

Taitokeskus Juseliuksessa on saatavilla SUOMEN KÄSITYÖN YSTÄVIEN KIRJONTAPAKETTEJA. Aulagalleriassa on esillä muutamia valmiita töitä, kirjottuja tyynyjä ja liinoja mm. Sirkka Ilvon "Kesän kukkia" ja Eva Mannerheim-Sparren "Kukkaisvalssi" tyynyt. Näyttely on esillä 26.7. asti käsityökeskuksen aukioloaikojen mukaan

Tule ja taiteile Taiteiden yönä 16.8. oma mini- tai koruryijy (hinta 3€) Taitokeskus Juseliuksessa
klo 15-22. Tutustu myös Aulagallerian modernien ryijyjen näyttelyyn, joka avautuu 6.8..


Terveisin Juseliuksen väki

( 375 views )   |  permalink   |  


<< <Edellinen | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | Seuraava> >>