Etusivulle

Lehtiartikkelit

Uudet

Naisiin kohdistuvan vΓ€kivallan ehkΓ€iseminen 1/2017

Salon tulevaisuus 9/2012

Yhteiskunnallisessa toiminnassa 9/2012

Ennaltaehkäisevää työtä ei saa unohtaa 9/2012

Yhteistyöstä tulevien haasteiden aikakaudella 9/2012

Vaalien jälkeinen elämä

Todellisuus ja tuleva

Kylät elämään

Sodasta selviytyminen esimerkiksi tähän päivään

Perheen ja työn yhteensovittaminen

Kouluissa enemmän sijaa sydämen sivistykselle

Kuntalaisaloite 15.3.2010

Tulevaisuuden peilausta

Suomi ja sen alueet 2030

Budjetti ja taantuma -vastuu

Selviytyminen edellyttää säästöjä

Lähtisitkö päivähoitoyrittäjäksi?

Perniön lukio 14.9.2010

Säästöt

Oikea veroprosentti

Rakenteellinen välinpitämättömyys

Tasa-arvon edistämiseksi

Kotiseudullani Tuohitussa rentoudun

Tiipilä

Päätöksenteosta

Terveyden edistäminen

Tasa-arvo -puheenvuoro – Salo

Aloite kuntalaisvaikuttamisesta

Naarjärven Suojeluyhdistuksen 40-vuotisjuhlapuhe

Yleistä

Mitä arvostamme

Ihminen palveluiden keskiöön

Vuorovaikutus

Elämänkaaressa

Kun töissä on
kivaa


Kunnan palvelut

Kasvattajan tärkeät
arvot


Turvallisesti
koulutiellä


Vuoropuhelu

Yhteys toisiin
ihmisiin


Omaishoitajat
ansaitsevat tukea
ja kannustusta


Kuntalaisaloite
15.3.2010


Tupakoinnin haitoista Lasten ja nuorten tupakointi
15.3.2010

Sairaalamaailmasta

Syöpä ja syöpäkivunhoito Suomessa

Kuntaliitoksesta

Syöpäpotilaan kivunhoidon
haasteet


Terveydenhuollon työvoimapula

Päivystyksestä

Puheenvuoro hyvinvointivaltion tulevaisuudesta

Pääsiäinen ja Kipu-teema

Juhlapuhe

Suomen
itsenäisyyden 90

TASA-ARVOPUHEENVUORO – SALO

Salon kaupungilla on takana merkittävä kuntaliitos – kymmenen kunnan yhdistyminen – raju rakennemuutos – vääjäämättä uusi alku

Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan allekirjoittamisesta kaikki alkoi.

Salon kaupunki on kaupunginhallituksen päätöksellä 10.8.2009 hyväksynyt Eurooppalaisen kuntien ja alueiden liiton CEMR:n Eurooppalaisen peruskirjan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta paikallishallinnossa ja allekirjoittanut sen sekä sitoutunut tekemään siinä edellytetyt toimet toiminnallisen tasa-arvon toteuttamiseksi. Päätös saatettiin valtuustolle tiedoksi 24.8.2009.
Päämääränä on lisätä tietoa ja osaamista tasa-arvon systemaattiseksi edistämiseksi kunnissa poliittisella ja käytännön tasoilla. Salon kaupunki on kaupunginhallituksen päätöksellä 21.6.2010 hyväksynyt Suomen Kuntaliiton kutsun osallistua projektiin yhtenä pilottikuntana Espoon, Turun ja Vantaan kanssa.

Kaupunginhallitus päätti antaa toiminnallisen tasa-arvon edistämisen myös 3.5.2010 tasa-arvotoimikunnalle tehtäväksi, kuten Henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnittelukin jo oli. Me Salossa aloitimme puhtaalta pöydältä kuntaliitoksen jälkeen. Tasa-arvotoimikuntalaisten esittely.
Toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman täytäntöönpanoa ohjataan prosessi- ja asiakasnäkökulmien kautta: Suunnitelma painottuu erityisesti peruskirjan 4. artiklan – Julkinen sitoutuminen tasa-arvoon ja 9. artiklan – Sukupuoliarviointi täytäntöönpanoon.
TASE-projektissa pilotoidaan lisäksi 12. artiklaa – Julkiset hankinnat ja sopimukset ja 26. artiklaa - Liikkuminen ja liikenne.

Henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma

Salon kaupungin Henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma on tehty vuosille 2011 – 2013. Tasa-arvolain velvoitteiden toteutus on tehty yhdessä henkilöstön edustajien kanssa. Tasa-arvoraportointi tapahtuu tilastojen osalta vuosittain henkilöstöraportin laatimisen yhteydessä. Tasa-arvotoimikunta arvioi tasa-arvon toteuttamista. Yt-elin seuraa tasa-arvon yleistä edistymistä Salon kaupungissa.. Tasa-arvotoimikuntaamme kuuluu sekä työnantajan, että henkilöstön edustajia. Henkilöstö edustaa kaupungin eri toimialoja sektoreittain. Tämä on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi. Tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkiseltä saamassamme kirjeessä olemme saaneet kiitosta esimiehille ja tasa-arvotoimikunnan jäsenistölle toteutetusta määrätietoisesta, sitouttavasta koulutuksesta. Vuoden 2011 Salon kaupunginhallituksen tuloskorttissa on asetettu kohdassa johtaminen, osaaminen ja henkilöstö keskeiseksi tavoitteeksi vuosille 2011-2012 tasa-arvoinen työyhteisö.
Tasa-arvokysely on tehty henkilöstölle ja se toteutetaan jatkossa joka toinen vuosi. Tehtävien luokittelulla pyritään saamaan kuvaa mille vaativuustasolle naisten ja miesten työt asettuvat. Palkkakartoituksella on tarkoitus selvittää, ettei perusteettomia palkkaeroja esiinny sukupuolten välillä.
Palkkakartoitus on tasa-arvoselvityksen pakollinen osio. Salossa palkkojen tarkastelu on jäänyt ylimalkaiseksi: Suuren kuntaliitoksen jälkeen harmonisointi, tehtäväkohtaiset palkat, sopimusalakohtaisuus ovat vielä jäsentymättä. Kokonaisuus selkeytyy seuraavassa käsittelyvaiheessa. Keskeistä on huomioida työnantajan vastuu tasa-arvoisen palkkauksen toteutumisessa. Salossa toimialajohto on miesvaltaista. Naiset ovat palvelusektorilla. Uralla eteneminen koetaan naisten osalta vaikeammaksi. Palkkaukseen tulee kiinnittää jatkossa huomiota. Henkilöstön ja luottamushenkilöiden tietoisuus tehdystä tasa-arvotyöstä on keskeistä. Tiedottaminen tavoitteellisesti, aikataulutetusti ja suunnitelmallisesti on erittäin tärkeää. Tasa-arvovaltuutettu kiittää tasa-arvon pysyväksi juurruttamiseski tehtyä työtä. Tasa-arvosuunnitelman päivittäminen on vuotuista.

Salossa olemme tehneet erillisen toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman. Kuntaliitolta sekä kaumppanuuskaupungeiltamme saamastamme evästyksestä kiitollisina.
Tasa-arvon systemaattinen edistäminen vahvistaa kunnan poliittista roolia ja demokratian toteutumista. Se lisää palvelujen kohdentumista, laatua ja tehokkuutta, asiakasnäkökulmaa lisäämällä. Projektin työ ja tulokset tukevat kunnan johtamista ja päätöksentekoa, päätöksenteossa tarvittavan tiedon parantumisella. Vaikutusten arvioinnissa otetaan palvelujen käyttäjät paremmin huomioon, kun eri ikäryhmiä tarkastellaan myös sukupuolen kannalta. Väestön vanhetessa sukupuolen huomioon ottaminen ikäihmisten palveluissa on tärkeää. Taustatietotutkimus dokumenteista, sähköisestä kyselystä, tilastoista sekä benchmarkauksesta. Sukupuolitettua tietoa on kaupungistamme vain kansalaisopiston kävijätietojen ja A-klinikan käyttötietojen osalta. Sukupuolitettua tietoa halutaan saada vanhuspalveluisista ja eri ikävaiheista.

Salon kaupungin ohjausdokumentit

Salon kaupungin perustehtävä on peruspalvelujen järjestäminen kuntalaisille niin, että salossa on hyvä elää, asua ja yrittää.

Visio 2020
Salo on hyvien palvelujen, monipuolisen elinkeinoelämän ja korkean osaamisen kasvava viherkaupunki, joka toimii vastuullisesti ja rohkeasti ihmisen ja ympäristön parhaaksi.

Arvot: Rohkeus, Oikeudenmukaisuus ja Vastuullisuus.

Valtuustokauden strategiset menestystekijät:1. Hyvin toimivat peruspalvelut
- Terveyden ja hyvinvoinnin sekä itsenäisen suoriutumisen edistäminen
- Kasvun, oppimisen ja laadukkaan elämän mahdollistaminen
- Asuin- ja toimintaympäristön kehittäminen ja ylläpito
2. Monipuolisen elinkeinoelämän edistäminen ja hyvä työllisyys
3. Johtaminen, strateginen päätöksenteko sekä osaava, motivoitunut henkilöstö
4. Kuntauudistuksen hallittu toteutus, laaja demokratia sekä yhteisöllisyys
5. Tasa-painoinen talous
6. Kestävä kehitys ja viherkaupunki

Vuositavoitteet:

Valtuuston toiminnallisiksi vuositavoitteiski 2012

1. Talouden tasapainottaminen
2. Palveluverkkouudistuksen toteuttaminen
- Vanhustyö
- Kouluverkko
- Varhaiskasvatus
3. Rakennemuutoksen hallinta
4. Uudistuneen kunnan hallintorakenteen muutos

Tuloskortti on merkittävin ohjausdokumentti. Kriittisiä menestystekijöitä tarkastellaan neljän näkökulman kautta.
- asiakkaat
- talous
- prosessit
- johtaminen, osaaminen ja henkilöstö

Kaupunginhallituksen tuloskortissa vuodelle 2012 Tasa-arvoa tarkastellaan keskeisenä tavoitteena palvelutuotannossa. Toimialoilla sukupuolivaikutusten arviointi otetaan käyttöön päätöksenteossa. Toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman laatiminen on kj johtoryhmän ja tasa-arvotoimikunnan vastuulla. Valtuustokauden strategisista menestystekijöistä ja kaupunginhallituksen tuloskortista johdetaan toimialojen tuloskortit. Toiminta on talousarviosidonnaista.

Tilinpäätöksen yhteydessä tarkistetaan tuloskorttien tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumat.

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi
Kaupunginhallitus on vuonna 2010 antanut ohjeet päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnista. Päätöksenteon arviointimenettelyllä pyritään parantamaan valmistelun laatua ja lisäämään avoimuutta. Ennakkoarviointia tehdään kun valmisteltava asia on strategisesti ja taloudellisesti tärkeä. Sillä on vaikutusta hyvinvointiin tai yritystoimintaan. Edessä on merkittävä muutos palvelujen järjestämisessä.

Hyvinvointitilinpito laaditaan valtuustokausittain. Hyvinvoinnin ja terveydenedistäminen nähdään kunnan kaikkien toimialojen tehtävänä ja yhteistyönä.

Pyll-indeksi - Menetetyt elinvuodet – ennenaikaisten kuolemien taustasyitä. Selvityksessä tarkastellaan erikseen miehiä ja naisia.
Kouluterveystutkimus
Koulujen tasa-arvosuunnitelmat – salon lukiolla ja Kansalaisopistolla

TOIMINNALLISEN TASA-ARVOSUUNNITELMAN TAVOITTEET JA SISäLTö

- Yleinen tietoisuus peruskirjasta ja sisällöstä saavutetaan
- Toiminnallisella tasa-arvosuunnitelmalla varmistetaan, että Salon kaupunki huolehtii peruspalvelujen tasa-arvoisesta tarjoamisesta molemmille sukupuolille.
- Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma sisällöt kytketään kaupungin strategiatyöhön ja tuloskortteihin ja sidotaan prosesseihin ja päätösten vaikutusten ennakkoarviointiin.
- Suunnitelmalla tähdätään sukupuolivaikutusten arviointiin liittyvän osaamisen lisäämiseen palvelujen tuotannossa ja päätöksenteossa.
- Tasa-arvotyön systemaattisen edistämisen malli kuvataan
- Tasa-arvotyön konkreettisten tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittareiden määrittäminen.

TOIMENPITEET

- vierailut toimialojenjohtoryhmässä
- operatiivisena toimenpiteenä ja keinona sukupuolivaikutusten ja arvioinnin käyttöönottaminen päätöksenteossa, tavoitteena tasa-arvon toteutuminen palvelutuotannossa.
- jokainen toimiala suvaa vuosittain vähintään yhden vastuullaan olevan kaupunkitasoisen sitovan tuloskorttitavoitteen

SEURANTA JA ARVIOINTI

- suunnitelma uudistetaan kerran valtuustokaudessa ja tarkastellaan vuosittain osana tuloskortti- ja taloussuunnittelua.
- sukupuolieritellyn tiedon kerääminen palvelutuotannosta
- systemaattinen arvioinnin kehittäminen
- Johtoryhmä vastaa että tuloskorteissa tasa-arvon toteutuminen palvelutuotannossa läpäisee kaikki toimialat ja suvaus on mukana päätösten vaikutusten ennakkoarviointimenettelyssä.
- Tarkastuslautakunta arvioi tuloskorttien toteutumista
- Tasa-arvotoimikunta seuraa tuloskortteja ja tilinpäätöstä
- Suvauksen esiintymistä päätöksenteon perusteluissa
- Tasa-arvotoimikunta seuraa tasa-arvon toteutumista läpi kaupungin hallinnon ja käynnistää tarvittavia hankkeita tasa-arvotyön edistämiseksi ja toteuttamiseksi.
TASE-PROJEKTI
SALON PILOTOINTIKOHTEET
PALVELULIIKENNE


Palveluliikennepilotin tavoitteet koko projektin kannalta

Tavoitteena on tuottaa esimerkkejä:
? Tasa-arvonäkökulman kytkemisestä palveluihin ja niitä koskevaan päätöksentekoon
? Tasa-arvonäkökulman hyödyistä palveluissa
? Sukupuolivaikutusten arvioimisen välineistä
? Sukupuolivaikutusten arvioinnin etenemisestä
? Tiedon merkityksestä arviointiprosessissa


Palveluliikennepilotin tulokset koko projektin näkökulmasta

• Kuvaus sukupuolivaikutusten arvioinnin prosessista ja sen tuloksista palveluliikenteessä
• Kuvaukset kokemuksista
• Ohjeistus ja työkalu palveluiden suvaukseen
» Nämä sisällytetään projektissa julkaistavaan oppaaseen


Palveluliikennepilotin eteneminen

• Olemassa olevan tiedon kokoaminen
» Maaliskuu
• Uuden tiedon kerääminen asiakaskyselyllä
» Huhti-toukokuu
• Kyselyn raportointi
» Kesä-elokuu
• Palveluliikenteen analysointi sukupuolinäkökulmasta ja sukupuolivaikutusten arvioiminen
» Elo-syyskuu
• Kokemusten, onnistumisten ja ongelmien kuvaaminen
» Syys-lokakuu

Palveluliikenteen asiakaskysely

• Tietoa sukupuolivaikutusten arvioinnin pohjaksi
» Miehet ja naiset palveluliikenteen käyttäjinä: tarpeet, käyttötavat jne.
• Kohderyhmänä palveluliikenteen käyttäjät ja potentiaaliset käyttäjät
• Vastausten kerääminen autoissa ja palveluinfoissa huhti-toukokuussa
» Opiskelijan rekrytointi?
• Kyselyraportti touko-kesäkuussa
• Analyysi sukupuolinäkökulmasta ja sukupuolivaikutusten arviointi elo-syyskuussa
» Yhdessä työryhmän ja tasa-arvotoimikunnan kanssa


JULKISET HANKINNAT

Hankintapilotin tavoitteet Kuntaliiton koko projektin kannalta

• Tuottaa kaikille kunnille
• välineitä sukupuolivaikutusten arvioimiseksi kunnan hankinnoissa
• suuntaviivoja sukupuolten tasa-arvon huomioon ottamiseksi kunnan hankinnoissa
• hankintojen sukupuolivaikutusten arvioinnin prosessin ja kokemusten kuvaus
• tietoa sukupuolivaikutusten arvioinnista osana hankintojen muita vaikutusten arviointeja
• Kuvata näitä projektissa tuotettavassa oppaassa ja raporteissa
• Hyödyntää koulutusaineistoissa


Salon tavoitteet ja suunnitellut tulokset hankintapilotissa

Tavoitteena on
• juurruttaa sukupuolivaikutusten arvioinnin ajatus mieliin niin, että näkökulmaa mietitään jokaisen hankinnan kohdalla ja toteutetaan sukupuolivaikutusten arviointi, kun se katsotaan tarpeelliseksi.
• että niissä hankinnoissa, joista toimielin päättää ja joista tehdään ennakoiva vaikutusten arviointi tehdään sukupuolivaikutusten arviointi samalla kun toteutetaan muut ihmisvaikutusten arvioinnit ja yritysvaikutusten arviointi
• Suvauksen kokeilu olemassa olevan tiedon pohjalta esimerkkihankinnassa– kirjastoaineiston hankinta syksyllä (elintarvikkeet, vakuutukset, koulukalusteet?)


Tuloksina on
• tiivis ohjeistus ja lomake, joita käytetään Salon kaupungin hankintaprosesseissa
• kuvaus sukupuolivaikutusten arvioinnista ja sen liittymisestä yritysvaikutusten ja muiden ihmisvaikutusten arviointiin
• esimerkkikohteiden ja kokemusten kuvauksia


Mitä tehdään ja milloin Salon hankintapilotissa

Maaliskuuu 2012
• Työohjelmasta ja organisoinnista sopiminen
• Ensimmäiset luonnokset suvaus-vaiheiden kuvauksista, tarkistuslistasta

Huhtikuu - kesäkuu 2012
• Suvauksen kokeilu valituissa hankinnoissa olemassa olevan tiedon pohjalta
• tarkistuslistan hiominen
• ohjeistusluonnosten tuottaminen
• Suvauksen kuvaaminen hankintaprosessissa
• viestintä
• suvauskoulutus - katsotaan osana koulutuskokonaisuutta

Elokuu - syyskuu 2012
• Hiotun tarkistuslistan kokeilu valituissa hankinnoissa
• Prosessikuvauksen hiominen
• Suvauksen ja muiden vaikutusten arviointien yhtymäkohtien selvittäminen

Lokakuu 2012
• Arviot ja kokemusten kokoaminen
• Lopullisten tulosten hiominen ja kuvaaminen; prosessikuvaukset, tarkistuslista, ohjeistus, kokemukset

Miten organisoidaan?

• Salon hankintapäällikkö ja Tase-hankkeen hankintoja käsittelevä työryhmä sekä esimerkkihankintojen valmistelijat
• Kuntaliitto: kuntakehitys ja tutkimus, hankintayksikkö, mahdollisesti substanssiyksikkö
• Suvaus-kouluttaja
• Tuottaa kaikille kunnille

Välineitä sukupuolivaikutusten arvioimiseksi kunnan hankinnoissa, suuntaviivoja sukupuolten tasa-arvon huomioon ottamiseksi kunnan hankinnoissa; hankintojen sukupuolivaikutusten arvioinnin prosessin ja kokemusten kuvaus; tietoa sukupuolivaikutusten arvioinnista osana hankintojen muita vaikutusten arviointeja; Kuvata näitä projektissa tuotettavassa oppaassa ja raporteissa; Hyödyntää koulutusaineistoissa

Mitä peruskirjan hyväksyminen tarkoittaa kunnan toiminnassa
• Viestintää ja keskustelua, tunnetuksi tekemistä
• Sitoutumista peruskirjan toteutukseen ja sen hyödyntämiseen
• Peruskirjan hyödyntämisen lähtökohtina
• tasa-arvolaki ja muut tasa-arvoa koskettavat lait
• olemassa olevat päätökset ja suunnitelmat
• päätös peruskirjan toteuttamisesta
• Kunnan tasa-arvon edistämisen nykytilan arviointi peruskirjan sisällön pohjalta
• Tavoitteiden muodostaminen ja priorisointi sekä suunnitelmien täydentäminen peruskirjan avulla
• Organisointi, vastuut, roolit, resurssit (työaika, yhteistyömuodot, raha, osaaminen)
• Peruskirjan hyödyntäminen päätöksenteossa ja toteutuksessa
• Seuranta ja arviointi (toteutuksen seuranta, tulosten ja vaikutusten seuranta) sekä tavoitteiden ja toiminnan jatkojalostaminen
• Viestintää ja keskustelua, tunnetuksi tekemistä

Kiitos mielenkiinnosta – mukaan innostavaan tasa-arvotyöhön!

Kiitos kumppaneille matkan varrella koetusta!