28.5.2014 
keskiviikko, toukokuu 28, 2014, 09:10
Katsaus hetkeen ja kevääseen

Kevät 2014 on ollut vaiheikas ja mielenkiintoinen. Työrintamalla sairaanhoitajana aikani jakaantuu syöpäpoliklinikalle, skopiatyöhön ja kirurgiselle vuodeosastolle. Monipuolista ja vaihtelevaa.

Luottamustoimissa Salon kaupungissa toimin edelleen valtuutettuna. Tällä kaudella teknisen lautakunnan puheenjohtajana sekä tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajana. Maakuntavaltuustossa näkee Varsinais-Suomen kuntakentän kirjon edustajineen. Ensimmäinen arviointikertomus tarkastuslautakunnassa on tältä keväältä valmistunut. Aikaa ja paneutumista tehtävään on tarvittu. Olen kerinnyt luottamushenkilökaudellani kiertämään eri rooleissa. Tämä on ollut eduksi kun tarkastuslautakunta seuraa nyt kaikkea kaupungin toimintaa.

Naisjärjestöjen Keskusliiton varapuheenjohtajana olen päässyt järjestökentän näköalapaikalle. Vierumäen kevätkokous ja järjestöpäivät kokosivat järjestökenttää keskustelemaan. Yhteistyö järjestöjen kanssa on rikkaus ja sitä tullaan vahvistamaan tulevaisuudessa. Parhaillaan teemme uuden pääsihteerin valintaa. Leena Ruusuvuori jää eläkkeelle pitkän ja ansiokkaan uransa jälkeen.

Lounaismaan Osuuspankin Edustajistossa pääsee seuraamaan pankkimaailmaa läheltä. Talouden vaatimukset ja työllisyyden haasteet tuntuvat Suomessa ja erityisesti Salossa ankarampina kuin koskaan. Oppia saimme jo 1990 lamasta. Edesmenneilta vanhemmilta ja aiemmilta sukupolvilta on kummunnut viisautta ja maalaisjärkeä.

Tuleva kesä on odotusta täynnä. Juhlaa ja lomaa. Arki kantaa ja ihmissuhteet rikastuttavat. Jokainen päivä on lahja. Ja kaikista ystävistäni olen kiitollinen ja saan energiaa vuorovaikutuksesta. Kiitos siitä, että ystävät olette olemassa. Jokainen kultaakin arvokkaampi. Yhteistyö on voimaa.


( 1127 views )   |  permalink   |  

3.5.2014 
lauantai, toukokuu 3, 2014, 10:53


PAULA RISIKON KIRJE KOKOOMUSNAISILLE

Tiedote. Julkaistu: 02.05.2014 klo 17:07 - Kokoomuksen Naisten Liitto ry

Arvoisa Kokoomusnainen,

Olen tehnyt päätöksen lähteä tavoittelemaan Kokoomuksen puheenjohtajuutta. Kiitän runsaasta kannustuksesta, jota olen saanut.

Viime viikkojen aikana olen saanut hämmästyttävän suuren määrän pyyntöjä lähteä ehdolle kokoomuksen puheenjohtajaksi. Yhteydenottoja on tullut eri puolilta maata, kokoomuksen jäseniltä, kannattajilta ja myös ihmisiltä, jotka eivät vielä ole kokoomusta äänestäneet.

Harkintani on vienyt aikaa, sillä päätös on iso. Puheenjohtajakisaan on jo ilmoittautunut kaksi erinomaista ehdokasta, Alex ja Jan. Olen miettinyt, onko minulla tuoda puheenjohtajakisaan jotain uutta osaamista ja näkökulmaa.

Mielestäni on. Olen päättänyt lähteä tavoittelemaan kokoomuksen puheenjohtajuutta Lahden puoluekokouksessa.

Haluan uudistaa Suomea niin, että jokainen suomalainen saisi mahdollisuuden rakentaa omaa tulevaisuuttaan optimistisin ja turvallisin mielin. Kaikille on annettava mahdollisuus. Erityistä huolta on kannettava niistä, jotka eivät tässä syystä taikka toisesta onnistu.

Lähes sata vuotta sitten kirjoitetussa Kokoomuksen perustamisjulistuksessa kehotetaan ryhtymään päättäväiseen, rakentavaan uudistustyöhön: ”Uskollinen työ siinä kutsumuksessa, joka kunkin osalle on tullut, on nostettava maassamme kunniaan. Kansallinen varallisuutemme on saatava kasvamaan, jotta me kykenemme uupumatta täyttämään itsenäisen valtakunnan monet tarpeet ja jotta vähäväkisten asema voi kohota ja heidän tyytyväisyytensä isänmaassa tulla suuremmaksi.”

Sanoma on ajankohtainen, vaikka noista ajoista Suomi on kasvanut hyvinvointivaltioksi, jonka perusarvot jaetaan laajasti. Olisi vaarallista tuudittautua siihen, että kaikki on valmista ja valmiissa järjestelmässä voitaisiin keskittyä etujen jakamiseen. Uudistumisen on oltava jatkuvaa, siihen meitä pakottaa esimerkiksi omien ikääntymiseen liittyvien ongelmien lisäksi ilmastomuutos ja globaali talous. Paikalleen pysähtyminen merkitsee jollain aikavälillä järjestelmän rappeutumista.

Pelkkä pakon asia uudistuminen ei kuitenkaan saa olla. Tämä seikka koskee niin kokoomusta kuin koko maatakin. Poliitikoilla pitää olla rohkeutta ja vahvuutta katsoa yhteiskuntaa yli hetkittäisten intressien. Maan uudistaminen on mahdollisuus, johon pitää tarttua.

Olen toiminut ministerinä seitsemän vuotta ja kansanedustajana 11 vuotta. Puheenjohtajuuden kannalta oleellisempaa on kuitenkin politiikkaa edeltävä työhistoriani. Olen tehnyt työtä sairaanhoitajana, opettajana ja johtajana. Siihen liittyvä kokemus tuo poliittiseen työhön aivan omanlaisensa näkemyksen ja perustan.

Kuluneiden viikkojen aikana olen tavannut paljon tulevaisuudesta huolestuneita ihmisiä. Huoli työpaikan säilymisestä tai yrityksen menestyksestä on synkentänyt heidän näköalaansa tulevaisuuteen. Myös vammaiset ja sairaat ihmiset ovat kertoneet epävarmuudesta ja toivottomuudesta.

Meidän on maana ja kansana löydettävä uudelleen tekemisen into ja tulevaisuuden toivo. Meidän suomalaisten on tehtävä se yhdessä. Vastuu alkaa siitä että välittää.

Olen tänään lähdössä Kiinaan edistämään suomalaisten yritysten vientiä. Palaan tiistai-iltana ja olen tiedotusvälineiden tavattavissa keskiviikkona aamupäivällä. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Tervetuloa mukaan!

Ystävällisin terveisin,

Paula Risikko
( 1053 views )   |  permalink   |  

27.4.2014 
sunnuntai, huhtikuu 27, 2014, 18:29
Naisjärjestöjen Keskusliiton kevätkokous 26.4.2014:

Suomen tulee asettaa sekä nais- että miesehdokas EU-komissaariksi

Naisia on Euroopan unionin väestöstä yli puolet. Vaikka naisten ja miesten tasa-arvo on yksi Euroopan yhdentymisen johtoajatuksia, ovat naiset aliedustettuja Euroopan unionin päätöksenteossa: esimerkiksi Euroopan komission 28 jäsenestä vain kolmasosa on naisia.

Naisten aliedustus päätöksenteossa ja EU:n toimielimissä heikentää vakavasti Euroopan unionin demokraattista legitimiteettiä. Nyt on aika toimia! Naisjärjestöjen Keskusliiton kevätkokous vetoaa vakavasti, erityisesti Suomen hallitukseen, ja kaikkiin EU:n jäsenmaihin niiden valitessa edustajiaan EU:n komissioon. EU:n jäsenmaiden tulee täyttää demokratian ja sukupuolten tasa-arvoa koskevat sitoumuksensa varmistamalla naisten tasapuolinen edustus EU:n huippuviroissa, jotka täytetään 2014. Suomella ei ole koko 19-vuotisen jäsenyytensä aikana ollut yhtään naista EU:n huippuvirassa, saati komissaarina. Päteviä suomalaisia naisehdokkaita löytyy varmasti.

Tasapuolinen edustus tulee saattaa EU:ssa lain tasolle, sillä moderni demokratia edellyttää sukupuolten tasa-arvoa, naisten ja miesten tasapuolista osallistumista kaikkien heidän elämäänsä vaikuttavien päätösten tekemiseen. Jäsenmaiden tulee jatkossa asettaa komissioon ehdolle sekä nainen että mies, jotta myös naisten riittävä edustus voidaan taata.

( 951 views )   |  permalink   |  

11.4.2014 
perjantai, huhtikuu 11, 2014, 18:31
Lapsen silmissä
piirtyvät yhdessä eletyt hetket
sanoina
vanhemman oppia lukemaan
karttaa kiveltä kannolle
yli hyllyvän hetteikön

( 1171 views )   |  permalink   |  

23.3.2014 
sunnuntai, maaliskuu 23, 2014, 08:30
Eurooppalainen Kevät - valmistaudumme EU-vaaleihin 25.5.2014.
Meillä on Varsinais-Suomesta oma huippuehdokas Anne-Mari Virolainen, pätevä ja osaava nainen. Tehdään yhdessä töitä saavuttaaksemme meille vaikuttamisen paikka EU:ssa!


--------------------------------------------------------------------

SOTE-uudistuksen vaikutusten ennakkoarviointi

Järjestämislakiuudistuksen jatkokäsittelyn suhteen THL:n arviointiryhmä esittää seuraavaa:

• Sosiaali- ja terveydenhuollon nykyisen järjestämisrakenteen pirstaleisuus ja vastuutahojen
ja alueellisten toimijoiden suuri tarve ohjaaville linjauksille puoltaa
järjestämislakityöryhmän ehdotuksen suuntaisen lakiuudistuksen pikaista läpiviemistä
ja toimeenpanoa. Uudistuksen pitkittymistä ei voi pitää hyvänä, sillä se
haittaa vakavasti toiminnan pitkän aikavälin suunnittelua sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelujärjestelmän rakenteiden ja toiminnan syvällistä uudistamista.
Uudistusta tarvitaan kansalaisten palvelujen tasavertaisen saatavuuden ja laadun
sekä julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromisen takia kiireesti.
• Ehdotusta pitää olennaisilta osiltaan parantaa vaarantamatta sen erityisen arvokasta
osaa sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisintegraatiosta. Jatkovalmistelussa
on syytä rajoittaa merkittävästi poikkeusperusteiden käyttöä. Muutoin on
olemassa suuri riski, että ehdotettu uudistus, oikeasuuntaisuudesta huolimatta,
lukitsee sosiaali- ja terveydenhuollon vuosiksi puolinaisiin ratkaisuihin.
• Jos hallituksen jatkotoimina järjestämislakiehdotusta muokataan uuteen suuntaan
– esimerkiksi siirtäen erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu nykyistä ehdotusta
suuremmille alueille (ervoille), arviointiryhmä pitää erityisen tärkeänä
sosiaali- ja terveyspalvelujen välistä horisontaalista ja vertikaalista integraatiota.
Tällöin perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestämisvastuu tulee sijoittaa
samoille alueille kuin erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu.
• Lakiehdotuksen jatkotyöstämisessä tulisi hyödyntää ehdotukseen sisältyvää mahdollisuutta
laatia ns. kansallinen käsikirjoitus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen
tavoitteista ja keinoista esimerkiksi kymmenen vuoden aikajänteellä.
Parhaimmillaan käsikirjoitus sisältäisi suuntaviivat järjestämisen rakenteesta, rahoituksesta,
keskeisten kansallisten tuotantorakenteiden turvaamisesta sekä uudistuksen
toimeenpanosta.
( 990 views )   |  permalink   |  


<< <Edellinen | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | Seuraava> >>