1.10.2009 
keskiviikko, syyskuu 30, 2009, 12:13
Kotona
Toipilaana oleminen onkin tosi haastavaa. Minulle tehtiin päiväkirurgisena toimenpiteenä polventähystys. Pääsin siis illalla kotiin. Hieno juttu. Nukuin hyvin yön, siilä sain hyvät ohjeet ja välineet kotiin lähtiesä. Vaikeinta on paikoillaan olo. Liikkuvana ihmisenä minulla on monta asiaa mielessä. Oikein pitää itsensä määrätä olemaan paikoillaan. Luettavaa on piisannut ja nettiä selattu. Ystävän yllätystervehdys ilahduttaa valtavasti. Kiitos ihanuuksista Maarit! Moni on muistanut. Ja on ilahduttavaa saada hyvänvoinnintoivotuksia. Yhteisöllisyydessä on voimaa. Kiitos kaikille.
( 787 views )   |  permalink   |  

30.9.2009 
tiistai, syyskuu 29, 2009, 17:56
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-
arvosta edellyttää, että kaikki
työnantajat, joiden palveluksessa
on säännöllisesti yli 30 työntekijää,
laativat tasa-arvosuunnitelman.


Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tekemän
selvityksen mukaan 79 % kunnista
ja kuntayhtymistä on tehnyt tasaarvosuunnitelman.
Näissä kunnissa ja
kuntayhtymissä työskentelee 91 % tiedusteluun
vastanneitten kuntayksiköiden
henkilöstöstä. Mitä suuremmasta kuntayksiköstä
on kysymys, sitä varmemmin
myös tasa-arvosuunnitelma on tehty. Tasa-
arvosuunnitelma on kaikissa kuntayksiköissä,
joissa työskentelee yli 5 000 kunta-
alan työntekijää.
Tasa-arvosuunnitelma oli vielä tekemättä
21 % kunnista ja kuntayhtymistä.
Näissä työskentelee 9 % kaikkien
vastanneitten kuntayksiköiden henkilöstöstä.
Reilut puolet näistä arvelee kuitenkin
saavansa tasa-arvosuunnitelman
valmiiksi vuoden 2009 aikana. Tämän lisäksi
tasa-arvosuunnitelma oli tekemättä
35 kunnassa tai kuntayhtymässä, joiden
henkilöstömäärä on alle 30 ja joita tasa-
arvosuunnitelmavelvoite ei sen vuoksi
koske.


Palvelurakenneuudistus heijastuu
suunnitteluun
Kuntien palvelurakenneuudistuksen ja
siihen liittyvien kuntaliitosten aiheuttamat
muutospaineet ja -tarpeet kohdistuvat
myös tasa-arvosuunnitteluun. Vuoden
2009 alussa tehtiin 32 kuntaliitosta,
joiden myötä 67 kuntaa lakkautettiin.
Yleisimpänä syynä tasa-arvosuunnitelman
puuttumiseen mainittiinkin se, että
suunnitelma on laadittava kuntaliitoksen
takia kokonaan uudestaan ja työ oli vielä
kesken. Osa kunnista tai kuntayhtymistä
ei puolestaan katsonut suunnitelman
tekemistä tarpeelliseksi tilanteissa, joissa
niillä oli lähitulevaisuudessa tiedossa joko
kuntaliitos tai lakkauttaminen.


Tasa-arvolain mukaan tasa-arvosuunnitelma
on laadittava yhteistyössä henkilöstön
edustajan kanssa. Tiedustelun
mukaan yhteistyö on toteutettu kunnissa
ja kuntayhtymissä siten, että tasa-arvosuunnitelma
on valmisteltu työnantajan
ja henkilöstön yhteistyöelimissä ja tasaarvotyöryhmissä
ja henkilöstöä on kuultu
valmistelussa.
Yleisimmin tasa-arvosuunnitelmasta
on tiedotettu henkilöstölle kunnan tai
kuntayhtymän sisäisillä verkkosivuilla,
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen
selvityksen mukaan 79 % kunnista
ja kuntayhtymistä on tehnyt tasaarvosuunnitelman.
Tasa-arvosuunnittelu
on osa suunnitelmallista työelämän
kehittämistä ja vahvistaa henkilöstön ja
työnantajan välistä luottamusta.

Tasa-arvolaki velvoittaa työnantajan
edistämään naisten ja miesten välistä tasa-
arvoa. Kunta-alan tasa-arvosuunnitelmissa
naisten ja miesten tasa-arvoista kohtelua
käsitellään monipuolisesti, ja osassa
suunnitelmista on myös esitelty näihin teemoihin
liittyviä konkreettisia toimenpiteitä.
Lähes puolessa tasa-arvosuunnitelmista
käsitellään myös muita yleisiä yhdenvertaisuuteen
liittyviä teemoja kuten ikään, etniseen
tai kansalliseen taustaan, uskontoon.


Kunnat ja kuntayhtymät seuraavat tasa-
arvosuunnitteluun sisältyvien toimenpiteiden
toteutumista mm. työtyytyväisyyskyselyillä,
kehityskeskusteluissa ja
osana työpaikan yleistä kehittämistä koskevaa
seurantaa.


Tasa-arvosuunnittelu lisää
luottamusta henkilöstön
ja työnantajan välillä
Tasa-arvosuunnittelu on osa järjestelmällistä
työelämän kehittämistä. Suunnittelu
vaikuttaa työpaikan yleiseen tasa-arvotilanteeseen
ja lisää erityisesti henkilöstön
ja työnantajan välistä luottamusta.Anne Hotti
johtava työmarkkinatutkija

( 806 views )   |  permalink   |  

29.9.2009 
tiistai, syyskuu 29, 2009, 17:45
Kuntatyönantaja 4/2009
Kunnissa haetaan säästöjä

Kunnissa haetaan erilaisia keinoja turvata palvelut ilman henkilöstön irtisanomisia tai lomautuksia. Paikallisella sopimisella vältyttäisiin lomautuksilta.

Kuntasektorin tarjoamien lakisääteisten hyvinvointipalvelujen tarve on kasvanut edelleen. Kunta-alalla työskentelee tällä hetkellä noin 437 000 palkansaajaa. Saman verran henkilöstöä kunta-alalla työskenteli vain ennen edellistä lamaa vuonna 1989.

Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee väkeä enemmän kuin koskaan. Palkkakustannukset ovat noin puolet kuntien ja kuntayhtymien menoista ja sosiaali- sekä terveyspuolella jopa 70 %. On sanomattakin selvää, että säästökeinoja etsiessään, kunnat joutuvat karsimaan myös henkilöstömenoissa.
Sopimalla vältyttäisiin lomautuksilta

Monissa kunnissa ja kuntayhtymissä paikalliset sopimukset lomarahan vaihdosta vapaaksi tai lomarahojen leikkauksista ovat kaatuneet palkansaajajärjestöjen vastustukseen. Erityisesti JUKO ja Tehy ovat järjestelmällisesti kieltäytyneet neuvottelemasta paikallisista säästösopimuksista. Jotkut kunnat ovat tehneet lomarahasopimuksia joidenkin järjestöjen kanssa.

Työnantaja onkin päätynyt tarjoamaan lomarahasopimuksien sijaan henkilöstölle mahdollisuutta palkattomien virka- ja työvapaiden eli ns. talkoovapaiden pitämiseen. Niiden todellinen säästövaikutus jää kuitenkin nähtäväksi, koska palkattomien vapaapäivien pito perustuu vapaaehtoisuuteen.

Paikallisten säästösopimusten ohella säästöjä haetaan mm. tiukentamalla rekrytointipolitiikkaa ja hyödyntämällä luonnollista poistumaa. Uusia toimintatapoja etsitään ja toimintoja tehostetaan. Monissa kunnissa ja kuntayhtymissä on tehty talouden tasapainottamisohjelmia, joilla pyritään saamaan aikaan pitkäkestoisempia säästövaikutuksia talouteen.

Lomautuspäätöksen tehneitä kuntia on toistaiseksi tiedossa parikymmentä. Näissäkin kunnissa lomautetuiksi joutuvat vain ne, jotka eivät ole mukana paikallisissa lomarahasäästösopimuksissa tai eivät ota palkattomia virka- ja työvapaita. Irtisanomisia ja varsinaisia palkanalennussopimuksia ei juurikaan ole tehty.
Palkka-asiamiehiltä tietoa säästötoimista

KT kerää tietoa kuntien ja kuntayhtymien säästötoimenpiteistä. Tiedoilla on erittäin tärkeä merkitys KT:n työnantajaedunvalvonnassa. Palkka-asiamiehille avattiin elokuussa oma ekstranet-palvelu, jossa on myös tiedustelu säästötoimista. KT pitää tärkeänä, että kaikista kunnista ja kuntayhtymistä vastataan tiedusteluun. Toivomme myös, että palkka-asiamiehet päivittävät tietoja, jotta käytössä on reaaliaikaista tietoa kunta-alan henkilöstösäästöistä.

Miten kunta-alalle haetaan säästöjä vuonna 2009?

Palkkoihin liittyvät säästökeinot

* Lomarahojen vapaaksi vaihto/leikkaus
* Palkattomat virka- ja työvapaat
* Ei harkinnanvaraisia palkantarkistuksia
* Alennettu esim. kokous- ja OTO-palkkiota jne.
* Luovuttu tulospalkkioista
* Ylitöiden minimointi
* Palkankorotusten hyödyntäminen
* Lomauttaminen

Rekrytointiin liittyvät säästökeinot

* Täyttölupamenettely
* Avoimien virkojen ja toimien täyttämättä jättäminen
* Vähennetään sijaisten ja muiden määräaikaisten käyttöä
* Vähennetään ylipäätään uuden henkilöstön palkkaamista
* Luonnollisen poistumanhyödyntäminen

Muita säästökeinoja

* Tasapainottamisohjelmat
* Uusien toimintatapojen hakeminen
* Töiden uudelleen järjestäminen ja tehostaminen
* Henkilöstökoulutuksen vähentäminen
* Henkilöstöetuuksien karsinta
* Työvuorosuunnittelu ja työaikajärjestelyt
* Seutuyhteistyö
* Toimintojen supistaminen
* Investointien karsinta
* Palvelujen, ostojen ja hankintojen vähentäminen
* Tarjoilujen, matkakulujen jne. vähentäminen

Anne Hotti
johtava työmarkkinatutkija

Itse olen käyttänyt työssäni yksikön hiljaisempia päiviä omien säästövapaiden / talkoopäivien pitoon. Jokaisella on tilanteita jolloin tarvitsee vapaata. Yhdessä työnantajan kanssa sovittuna homma toimii hyvin. Silloin myös työyhteisössä on keskusteltu tilanteen soveltuvuudesta vapaan käyttämiseen. Henkilökotainen palkanosa pienenee talkoopäivien verran.

( 781 views )   |  permalink   |  

28.9.2009 
maanantai, syyskuu 28, 2009, 18:07
Syöpäpoliklinkan päivä takana. Kaupnginhallituksen kokouksessa onnitelimme 50 vuotiaita Timo Lehteä ja Juhani Nummentaloa.
Strategiaa tarkennettiin ja hallituksen tuloskorttia tsekattiin valtuustoon vietäväksi. Asfaltointimäärärahoista tuli uutta tietoa. Jos ei käytetä ja säästetään maksetaan tyhjästä. Asiasta keskusteltin ja päätettiin.

Huomisaamuna on keväästä asti vaivanneen polveni huoltopäivä. Kesällä lenkkeily ei onnistunut, kun tuntui piikki sisällä. Huomenna tiedän enemmän.
( 1168 views )   |  permalink   |  

27.9.2009 
sunnuntai, syyskuu 27, 2009, 16:58
Sairaalan sunnuntaivuoron jälkeen kotiin. Ilokseni sain viestin. Mökillä sauna kuumana. Tekipä hyvää. Ihminen tarvitsee ravistelua, kuumaa, kylmää vuoron perää, ja taas jaksaa seuraavalle taipaleelle.
KH:N kokoukseen valmistelua illalla.

Muistakaa Perniössä 20.10. Kylätapahtuma!


Haja-asutusalueellakin on elämää, miten ja minkälaisiin keskuksiin tulevaisuudessa satsataan. Maapolitiikka ja kaavoitus pistää miettimään! Efekon koulutuksen jälkeen on tullut varmuus siitä, että eläviin , aktiivisiin kyliin tulee panostaa. Maaseutupolitiikka on myös strategiassa huomioitava!
( 1035 views )   |  permalink   |  


<< <Edellinen | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | Seuraava> >>