11.9.2015 
perjantai, syyskuu 11, 2015, 04:50
Tervehdys Salon Kokoomusnaiset

Syksy on käynnistynyt vauhdilla. Minulla on ollut mahdollisuus käydä Naisjärjestöjen Keskusliiton hallituksen kanssa Eläketurvakeskuksessa. Saimme aimo annoksen tuoretta tietoa mm. Susan Kuivalaisen alustuksesta. Naisen palkkaeuro on 82 senttiä, naisen eläke euro on 78 senttiä. Meillä Suomessa on eriytyneet palkkamarkkinat. Vain 15 % on sama palkka. Elämänkaaren aikana naisten perhevapaiden käyttö ja omaishoitajuus vaikuttaa tässä. Naisten työurat ovat 2 vuotta lyhyempiä kuin miesten. Parin vuoden ero miesten ja naisten työurien keskipituudessa on syntynyt 23-52 vuoden välillä. ”Mother penalty” äitisakko. perhevapaita käyttää miehistä vain 4 %. Naisten eläke kolme neljäsosaa miesten eläkkeistä, sukupuolten väliset erot pienemmät kuin sosioekonomiset erot. Naisten keskeisillä työmarkkinoilla määräaikaisuus ja osa-aikaisuus on arkea. Ja se tosiasia vallitsee että työuran pituudella ja eläketasolla on yhteys. Kun naisten työurat pitenevät, eläkekin kasvaa. Pienituloisuus on sukupuolittunutta erityisesti iäkkäämpien kohdalla. Iäkkäiden naisten köyhyys liittyy vahvasti yksin asumiseen.
- Sukupuolella on väliä:
Naisten eläke on kolme neljäsosaa miesten eläkkeestä. Johtuu osin naisten lyhyemmästä työurasta. Työuran pituudella ja eläketasolla on selvä yhteys. Kansaneläke ja leskeneläke tasaavat tuloja miesten ja naisten välillä. Ero johtuu suurimmalta osalta ansiotasoerosta. Sukupuolten välinen ero eläketasossa pienenee tulevina vuosina.
Eläkelait ja säännökset ovat sukupuolineutraaleja. Työmarkkinoihin pitää vaikuttaa. ja eroja pitää pystyä kaventamaan.
Hoitovastuun tasaisempi jako.
Eläkekarttumien korottaminen palkattomilta jaksoilta.
Eläketurvakeskuksen sivuilta löydät lisää materiaalia.
NAISJÄRJESTÖJEN KESKUSLIITTO on ottanut kantaa vedoten Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulaan. Kun Tasa-arvoohjelmaa laaditaan vuosille 2015 – 2019 tämän syksyn aikana: vaadimme Sukupuolten välinen tasa-arvo huomioidaan läpileikkaavasti hallituksen toimintaohjelmassa.
Sukupuolten välinen tasa-arvo käsitellään osana kaikkia hallituksen kärkihankkeita.
Budjetin suvauksesta muistutimme selkeästi osallistuessamme Työpajaan hallituksen tasa-arvoohjelmasta. Työpajat työstivät
Yhteiskunnallisella päätöksenteolla edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja tasa-arvo otetaan huomioon uudistuksissa.
Naisiin kohdistuva väkivalta ja lähisuhdeväkivaltaa vähennetään
Hoivavastuu jaetaan tasaisemmin eri elämänvaiheissa sukupuolten välillä.
Tasa-arvoa vahvistetaan työelämässä
Perinteisten sukupuoliroolien vaikutusta koulutus- ja ammatinvalintoihin vähennetään.
Miesten hyvinvointia ja terveyttä parannetaan neuvolayhteistyöllä lasten ohessa.
Teematyöpajojen anti koottiin ja välitetään ministeri Rehuklalle 8.9.2015 Finlandiatalossa.
Saman päivän iltana Suomen hallitus julkaisi hylätyn Yhteiskuntasopimuksen jälkeisen säästölistansa. Tämä kohdistuu voimakkaasti naisvaltaisille aloille. Keskustelu on käynnistynyt ja jatkuu.

Ymmärrämme kaikki talouden haasteet. Niin Suomessa kuin Salossakin.
Työelämän tasa-arvo, Samapalkkaisuusohjelma, Naisten osuus päätöksenteossa, Perheen ja työn yhteensovittamisen haasteet.
Perhevapaiden kustannusten tasaisempi jakaminen naisten ja miesten työnantajien kesken.
Istanbulin sopimuksen toimeenpano väkivallan ehkäisemiseksi Suomessa 1.8.2015 on sopimus tulossa voimaan. Palveluverkon muutostarpeet huomioidaan SOTE –uudistuksessa.
Suomessa ei kunnolla tunnisteta ihmiskauppaa. Euroopan neuvostolta 2015 tullut huomautus.
Sukupuolivaikutusten arviointi – tarkastellaan sukupuolivaikutuksia erityisesti kiinnittäen huomioita haavoittuviin ryhmiin ettei syntyisi kumuloituvia vaikutuksia. esim. pienituloiset eläkeläiset, yksinhuoltajat, syrjäytyneet miehet. Päivähoidon ja omaishoidon uudistuksissa arvioitava tosiasialliset säästöt sekä vaikutukset naisiin ja miehiin.

Pakolaisten vastaanottaminen on myös uusi tilanne syksyssämme Salossa ja Suomessa
Haasteita riittää, kaupungin myönteinen kanta vastaanottokeskukselle on olemassa. Keskustelua käydään vilkkaasti.

Toivotankin sinut Jäsenemme, lämpimästi mukaan keskusteluihin Suomen ja Salon tilanteesta. Yhteistyö on voimaa ja hyvä ilmapiiri tarvitsee tekijänsä.
Ystävyydellä
Elina Suonio-Peltosalo
Salon Kokoomusnaisten puheenjohtaja

( 1001 views )   |  permalink   |  

24.6.2015 
keskiviikko, kesäkuu 24, 2015, 07:34
Kesätervehdys Ystävät

Kesä on ihanaa aikaa - moninainen vihreys, raikkaus ja tuoksut saapuvat
ilahduttamaan meitä. Kesäiseen luontoon pääsemme mukaan kuin seikkailuun.
Tarvitsemme hetken aikaa ja linnunlauluisessa metsässä aistimme avautuvat.
Solisevien vetten äärellä sielu lepää. Voimamme palautuvat ja koemme
hyviä tunteita.

Ne tärkeät kokemuksemme jäävät jatkuvasti kiireen jalkoihin.
Pitäkäämme huolta siitä, että saamme itsellemme sen ajan jonka
ansaitsemme. Auttaessamme muita, muistakaamme että omakin sydän jaksaa
paremmin kun puhuttelemme itseämmekin lempeästi.

Ystävän tuki arjessa on mittaamattoman arvokas. On se lämmin hymy tahi
kannustuksen sana. Muistakaamme kysyä: tarvitsetko apuani.

Sydämen sivistys on asia josta haluaisin puhua aina. Tapa sanoa,
äänenpainot, kiinnostus ja myötätunto. Niistä ajassamme on pulaa.
Anteeksipyyntö on sana jota kannattaa käyttää. Se on yhteyden rakentaja,
hengen kokoamisen väline.

Kiire ja kilpailu tukehduttavat kauniit ja merkittävät asiat.

Perhe ja ystävät eivät pysy lähellämme loputtomasti. Kaikella on aikansa.
Ohikiitävää - on elämässä todellista.
Edelliset sukupolvet väistyvät - jokaisella on omat tehtävänsä
elämänkaaressa...

Sanat jäävät elämään. Niiden kautta vaikutamme.

Toivoisin, että positiivisia asioita muistettaisiin enemmän kuin
negatiivisia. Kritiikkiäkin voi antaa positiivisin kehyksin. Taitolaji.
Väitän. Eikä tahdo helpolla onnistua.

Haastaisin kaikki ystäväni vaalimaan hyvää, rakentamaan välittämisen
kulttuuria, auttamaan ja kannustamaan kaveria. Sillä arjessa kaikkien omat
voimat eivät riitä.

Halataan aina kun tilanne sallii. Heittäydytään hauskanpitoon kun siihen
on mahdollisuus. Nauru lisää energiaa ja parantaa luovuutta. Nokkeluus
yllättää ja huumori kirkastaa. Jopa luottamus lisääntyy.

Kaikella on merkityksensä. Katseella, taidolla kuunnella ja hyväksyä.

Olkaamme sillanrakentajia ihmisten välillä elämän erilaisissa hetkissä,
kukin omalla tavallamme.

Nautinnollista kesän, valon ja lämmön aikaa...
...kaikki on vielä edelleenkin mahdollista. Eikö vaan?

Rohkeudella, reippain askelin seuraavaan vaiheeseen!

ystävyydellä

Elina


( 1014 views )   |  permalink   |  

19.6.2015 
perjantai, kesäkuu 19, 2015, 13:24
Tällä viikolla tapahtunutta kootusti:


Eduskunnan naisverkosto, Naisjärjestöjen Keskusliitto ry ja Naisjärjestöt yhteistyössä - NYTKIS ry pitävät välttämättömänä, että hallitus ja jokainen valtioneuvoston jäsen edistää sukupuolten tasa-arvoa suunnitelmallisesti kaikissa keskeisissä toimissaan. Hallituksen tulee sisällyttää sukupuolten tasa-arvon edistäminen laaja-alaisesti mukaan hallituksen toimintasuunnitelmaan ja sitoutua valmistelemaan poikkihallinnollinen tasa-arvo-ohjelma. Toivomme, että ohjelman valmistelu on mahdollisimman avointa ja että naisjärjestöjä sekä sukupuolentutkimuksen edustajia kuullaan valmistelussa laajasti.

Pidämme välttämättömänä, että seuraavat teemat ovat mukana hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa:

1) Työelämän tasa-arvo
Tarkasteltaessa täyspäiväisten työntekijöiden kuukausipalkkoja naisen palkka on keskimäärin 83 prosenttia miehen palkasta. Lisäksi määräaikaiset työsuhteet ja vastentahtoinen osa-aikatyö kasaantuvat naisille. Suomessa eurooppalaisittain poikkeuksellisen vahva jakaantuminen miesten ja naisten aloille saa alkunsa jo koulutuksen ja kasvatuksen puolella.
- Jatketaan samapalkkaisuusohjelmaa sukupuolten palkkatasa-arvon edistämiseksi. Ohjelmaa jatkettaessa tehostetaan toimia perusteettomien palkkaerojen poistamiseksi.
- Tehostetaan toimia työelämän ja koulutuksen sukupuolisegregaation purkamiseksi, jotta sekä naisten että miesten täysi osaamispotentiaali saadaan yhteiskunnan käyttöön.
- Ulotetaan tasa-arvosuunnitteluvelvollisuus myös varhaiskasvatuksen puolelle, jotta tyttöjen ja poikien ymmärrys omista kyvyistä ja mahdollisuudesta kasvaa.

2) Naisten osuus päätöksenteossa
Naisten osuus poliittisen päätöksenteon avainpaikoilla on laskenut. Talouselämän johtotehtävissä naisten määrä on 10 - 20 prosenttia. Määrä on varsin alhainen, kun huomioidaan naisten korkea koulutustaso. Vähiten naisia on yritysten johtopaikoilla. Vain kahden pörssiyhtiön toimitusjohtajana on nainen.
- Naisten osuutta yhteiskunnallisessa ja talouselämän päätöksenteossa lisätään ja seurataan aktiivisesti tavoitteiden toteutumista mm. pörssiyhtiöiden hallitusten osalta eduskunnan periaatepäätöksen mukaisesti.
- STM:n juuri päättyneen Tasa-arvoa johtajien urakehitykseen (TASURI 2013 - 2015) -hankkeen tulokset otetaan kehittämistyössä käyttöön.

3) Perheen ja työn yhdistäminen
Lastenhoidon jakamisen tiedetään parantavan kotitöiden jakamista perheessä myöhemminkin, mikä tutkimusten mukaan lisää parisuhteessa koettua onnellisuutta. Kotihoitoon osallistuneiden isien suhde lapsiinsa muodostuu jo lasten ollessa pieniä läheisemmäksi kuin niiden miesten, jotka eivät käytä perhevapaita. Lisäksi perhevapaiden tasaisempi jakaminen parantaisi naisten työllisyysastetta. Nykyisin isät käyttävät alle 9 prosenttia kaikista vanhempainrahapäivistä. Eniten miehet käyttävät isille erityisesti varattua isäkuukautta. Lisäksi naisia koskettaa nk. sandwich-ilmiö, jossa naisten työura lyhentyy merkittävästi molemmista päistä lasten sekä vanhenevien omaisten hoitamisen vuoksi, mikä ei ole kestävyysvajeen kannalta toivottava ilmiö.
- Pyritään löytämään keinoja lisätä miesten vanhempainvapaan käyttöä.
- Helpotetaan perheen ja työn yhdistämistä eri elämänvaiheissa.
- Omaishoidon, kotihoidon ja perhehoidon lisäämisen toteuttamisessa kiinnitetään huomiota hoivavastuun jakaantumiseen eri sukupuolille, ja etsitään toimia hoivavastuun jakamiseksi tasaisesti, jotta vaikutus naisten työuriin ei muodostu kohtuuttomaksi.
- Edistetään perhevapaiden kustannusten tasaisempaa jakamista naisten ja miesten työnantajien kesken.

4) Istanbulin sopimuksen toimeenpano
Suomi on ratifioinut Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen eli nk. Istanbulin sopimuksen. Sopimus tulee Suomen osalta voimaan 1.8.2015. Sopimus on hyvin laaja ja sen toimeenpano on kesken monilta osin, erityisesti koskien väkivallan ehkäisyä ja uhrien palveluita.
- Laaditaan realistinen toteuttamissuunnitelma naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjumiseksi ja riittävien väkivallan uhrien palvelujen turvaamiseksi.
- Huomioidaan sopimuksen edellyttämät palveluverkoston muutostarpeet SOTE-uudistuksessa.

5) Ihmiskauppa
Kansallinen ihmiskaupparaportoija on todennut, että Suomessa ei kyetä kunnolla tunnistamaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa. Tämän vuoksi uhrit eivät saa tarvitsemaansa apua eivätkä ihmiskaupparikokset tule ilmi. Suomesta puuttuu kokonaisvaltainen ihmiskauppaa käsittelevä ennaltaehkäisevä toimintaohjelma, josta Euroopan neuvosto on huomauttanut viimeksi kesäkuussa 2015. Lisäksi Suomesta puuttuvat tukitoimet niille, jotka haluavat irrottautua prostituutiosta, vaikka eduskunta edellytti palveluiden järjestämistä jo vuonna 2006.
- Laaditaan ihmiskauppaa ennaltaehkäisevä toimintaohjelma, jossa käsitellään myös mm. palvelujen järjestämistä sekä viranomaisten koulutusta ilmiön tunnistamiseksi.
- Tarkastellaan nykyisen lainsäädännön toimivuutta ihmiskaupparaportoijan vuoden 2014 kertomuksen suositusten mukaan. Selvitetään mahdollisuutta kriminalisoida seksin ostaminen nk. Ruotsin mallin mukaan.

6) Sukupuolivaikutusten arviointi
Osana arvioinnin kehittämistä tulee pitää yllä ja kehittää sukupuolivaikutusten arviointia, joka on osa tasa-arvolain pyrkimystä edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.
- Arvioidaan keskeisissä yhteiskunnallisissa uudistuksissa ja kaikissa lainsäädäntöhankkeissa sukupuolivaikutukset etukäteen, jotta kyetään tekemään sukupuolten tasa-arvoa edistäviä ratkaisuja ja vältetään tasa-arvotilanteen tahaton heikentäminen.
- Tarkastellaan sukupuolivaikutuksia erityisesti kiinnittäen huomiota haavoittuviin ryhmiin, jottei synny kumuloituvia vaikutuksia. Tällaisia mahdollisia ryhmiä ovat mm. pienituloiset eläkkeensaajat, yksinhuoltajat ja syrjäytyneet miehet. Erityisesti päivähoidon ja omaishoidon uudistuksia suunniteltaessa on arvioitava niiden tosiasialliset säästöt sekä niiden vaikutukset naisten ja miesten työllisyyteen.

Helsingissä 17.6.2015

Leena Meri, puheenjohtaja
Eduskunnan naisverkosto

Sirkka-Liisa Anttila, puheenjohtaja
Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganistationernas Centralförbund ry

Outi Alanko-Kahiluoto, puheenjohtaja
Naisjärjestöt yhteistyössä - NYTKIS ry

Naisjärjestöjen hallitusohjelmatavoitteet yhdistysten nettisivuilla: www.naisjarjestot.fi<http://www.naisjarjestot.fi>, www.nytkis.org<http://www.nytkis.org>
( 1139 views )   |  permalink   |  

18.6.2015 
torstai, kesäkuu 18, 2015, 08:36
Kesälomani ensimmäinen jakso on lopuillaan.
Suomen suvi on ollut tähän asti jäätävän kylmä. Maanviljelijöillä on ollut tuskaisa kevät. Siivousta olen tehnyt. Tasa-arvoasioilla jatketaan, Tasa-arvotoimikunnan puheenjohtajuus on tehtävänä jälleen. Nämä asiat ovat tärkeitä talouspainotteisessa yhteiskunnassamme. Talouden tasapainoon saattaminen on tulevien sukupolvien etu.

Toivotan jokaiselle rentouttavaa ja mukavaa , turvallista Juhannusta.
( 1102 views )   |  permalink   |  

8.6.2015 
maanantai, kesäkuu 8, 2015, 18:48
Tästä lisää Maakuntamme tilasta

http://www.varsinais-suomi.fi/images/ti ... t_2015.pdf

( 1013 views )   |  permalink   |  


<< <Edellinen | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | Seuraava> >>