Elämänkaaressa mukana

Elina Suonio-Peltosalo SoTe-puolen näkemyksin

Inhimillisenä päättäjänä haluan, että Salon seudulla on hyvä elää:

Ihmisiin kohdistuva vaikutusten arviointi arjessa - Sote-uudistuksen alkuperäisiksi tavoitteisiksi asetettiin hyvinvointi ja terveyserojen kaventaminen, palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen sekä kustannusten hillitseminen. Sote muutosten osalta pitää olla valppaana ja seurata tarkasti kehitystä.
Turvallisuus - Perheiden toimeentulo on ratkaisevassa asemassa turvallisuuden tunteeseen. Työttömyys ja sairastelu aiheuttavat turvattomuuden tunnetta. Ikäihmisten selviytyminen kotona mahdollistetaan riittävällä kotihoidon resurssilla.
Kuntien vastuulle jää hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Esimerkiksi syövän varhainen toteaminen seulontatutkimuksilla edistää parastumista.
Tarvitaan uskoa tulevaisuuteen - Sillä saadaan Salo nousuun. Elävä ja aktiivinen maaseutu on meille kaikille tarpeellinen.
Hyvyyttä hoitotyöhön - Koko ihmisen elämänkaari on arvokas ja häntä tulee kohdella kunnioittaen ja ammattitaidolla eri elämäntilanteissa. Hoivatyön kehittämisen lisäksi tarvitaan arvostusta omaishoitajien työlle. Kipu- ja syöpähoitajana toimiminen antaa arkijärkeä toiminnan kehittämiseen.
Perheen ja nuorten hyvinvointi - Perheiden hyvinvointi on tulevaisuuden keskeisin asia. Vastuu perheestä on molempien vanhempien asia. Työelämän joustot on saatava tukemaan työssä jaksamista entistä paremmin, koska elämäntilanteet vaihtelevat lapsiperheissä. Nuorten työllistyminen koulutuksen jälkeen on kannustettavaa ja tarpeellista yhteiskunnalle. Tarvitsemme nuoret työelämään rinnallemme takaamaan jatkuvuuden. Yhteisöllisyyden vahvistaminen, välittäminen ja perheiden jaksamisesta huolehtiminen auttavat vahvistamaan turvaverkkoja heille, joiden omat voimat eivät aina riitä.
Yrittäjyyden vahvistaminen - Tulevaisuudessa jokaisella on kaksi tehtävää: oma työ ja sen miettiminen, miten sen tekisin tehokkaammin hyvinvoivana yksilönä. Jokainen on oman työnsä paras asiantuntija, siis luovuus, ideat, omatoimisuus ja yrittäjyys peliin itsensä ja koko Suomen parhaaksi.
Vaikeat päätökset on tehtävä - Kipeät päätökset on tehtävä tässä ja nyt! Salo on saatava jaloilleen ja pidettävä yhdessä salolaisista huolta. Haluan että Salossa tehdään pitkän tähtäimen vastuullista politiikkaa. Keskustelu on aina välttämätöntä, jotta ratkaisuihin päästään. Vaikutusten ennakkoarviointi on toteutettava päätöksenteon alkuvaiheessa.

Tulevaisuuden luominen onnistuu vain yhteistyöllä.

Sairaala: Jokainen kuntalainen on osa kokonaisuutta. Vuorovaikutuksella pidämme yhteyttä ja jaamme kokemuksia. Jokainen kokemus ja kohtaaminen palvelujen saajan roolissa on merkittävä. Talouden pyörittäminen nykytilanteessa on vaativa tehtävä.

TYKS Salon sairaala 2023 hankkeen tilojen peruskorjaus ja uudistaminen käydään vielä yksityiskohtaisesti läpi. Sairaanhoitopiiri on suunnitellut hanketta yhdessä Salon kaupungin kanssa tiiviissä yhteistyössä. Hankesuunnitelmaa täsmennetään alkuvuoden 2021 aikana. Suunnittelun lisäajalla halutaan välttää se, että Salon sairaalan vanhojen tilojen peruskorjauksen kulut ylittäisivät hankkeelle varatun kustannusarvion.

Parannamme joka päivä Tulevaisuuden sairaalan pitää olla toimiva ja asiakaslähtöinen. Tilojen käyttö yhdessä terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon välillä on joustavaa ja saumatonta. Erikoislääkärijohtoiset poliklinikat takaavat laadukasta hoitoa Salossa. Osaavat, koulutetut, ammattilaiset hoitavat lähellä. Salossa terveyspalvelut ja erikoissairaanhoidon yhteistyö on sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen paikallista ydintä. Kotisairaala täydentää kotihoitoa. . Kuntalainen arvostaa näitä palveluita. Kaupungilla on erityinen intressi Salon sairaalan toimintojen kehittämiselle tulevaisuuden tarpeita vastaavasti. Sairaala merkitsee alueellaan paljon. Siitä pidetään kiinni ja turvataan tulevaisuuden työpaikat hoitoalalla.

Talouden tasapainottaminen: Suurimpana haasteena vuosille 2021–2023 on menojen sopeuttaminen vastaavalle tulotasolle sekä talouden tasapainottaminen. Talouden tasapainottaminen ei onnistu ilman toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia. Tämä tulee vaatimaan kaikilta toimialoilta konkreettisia toimenpiteitä menokehityksen pienentämiseksi. Tasapainosuunnitelmaa laaditaan keskellä haastavaa tilannetta, kun samanaikaisesti tulevaisuus on poikkeustilanteen vaikutusten osalta

Turvallisuus:Koronaepidemian vaikutukset kansainväliselle ja Suomen taloudelle ovat olleet ennennäkemättömät

Pandemiakriisin keskellä koko maailman talous näyttää haavoittuvalta. Tiivistynyt yhteistyö ja kanssakäyminen on nyt levittänyt virusvitsauksen kaikkiin maailman kolkkiin. Talous on kestävällä pohjalla silloin kun yksi sukupolvi ei elintavoillaan ja kulutustottumuksillaan syö seuraavien sukupolvien mahdollisuuksia vaurastua ja voida hyvin. Globaalin kriisin keskellä maailman taloudet pyrkivät jälleen kestävän kehityksen tielle pandemian hallinnassa ja siitä toipumisessa. Suomalaisten terveyskokemus on korona-aikana saanut iskun. Tiedämme toimintatavat millä suojaudumme. Silti välinpitämättömyys altistaa. Haastaa. Matka rokotteeseen on pitkä. Turvallisuusajattelumme on analyysissä. Korona haastaa kaikki ikäluokat, nuorten käyttäytyminen altistaa laajalti. Heijastuu vanhimpien eristämiseen. Ja olemme kuitenkin samassa veneessä.

Suomi osaa asioita, joita muut tarvitsevat epidemian jälkeisessä maailmassa.

Turvallisuus on todellisuutta ja mielikuvaa todellisuudesta. Meidän on tärkeää tunnistaa disinformaatio. Datamanipulaatio on vääristeltyä sähköistä tietoa. Yhteiskunnan digitalisaatiosta odotetaan etuja, mutta niissä piilee riskejä. Informaatiovaikuttaminen on valtapeliä pahimmillaan. Resilienssiä, palautumiskykyä pitää kehittää. Varautumisen taitoja pitää hankkia ja ylläpitää. Turvallisuus on terveyttä. Oikeuksia pitää omat asiat vain itsellään.

Puolustustahtoa Suomesta löytyy. Toimintatavat muuttuvat matkan aikana.